Průvodce praxí
Publikováno: 4. 1. 2021 10:56
Autor: Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D.

1. Úvod

Význam a cíle předmětu odborná praxe
Vysoká škola polytechnická Jihlava (dále jen „VŠPJ“) je veřejná neuniverzitní vysoká škola, která klade velký důraz na spolupráci s aplikační sférou. Povinnou součástí studijních plánů všech akreditovaných bakalářských oborů je odborná praxe dlouhodobého charakteru. Cílem odborné praxe je umožnit studentům ověřit si znalosti a dovednosti získané studiem jednotlivých předmětů příslušného studijního oboru, a to při praktických činnostech v konkrétních situacích v subjektech podnikatelského i veřejného sektoru. Možnost procvičit si teoretické vědomosti v praxi a získat pracovní zkušenosti již během studia je pro studenty jedinečnou příležitostí ke zvýšení šancí pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce. Studenti, kteří během odborné praxe prokážou dobré znalosti, dovednosti, morální vlastnosti a aktivní přístup při plnění pracovních úkolů, mohou po ukončení studia na VŠPJ v dané organizaci získat dokonce i stálé zaměstnání.

Profil absolventa
Profil absolventa studijního programu Cestovní ruch je navržen tak, aby v míře odpovídající profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu naplňoval Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství pro studijní programy z kategorie Ekonomické obory. Získané znalosti a dovednosti absolventa byly koncipovány tak, aby byly v souladu s Centrální databází kompetencí Národní soustavy povolání Ministerstva práce a sociálních věcí.

Z pohledu Centrální databáze kompetencí Národní soustavy povolání Ministerstva práce a sociálních věcí disponuje absolvent studijního programu Cestovní ruch následujícími kompetencemi:

• Odborné znalosti: znalosti v oboru ekonomika firmy, znalosti v oboru účetnictví a daně, znalosti v oboru národohospodářství, znalosti v oboru právní principy, zákony, předpisy a jejich výklady a význam, znalosti v oboru teorie cestovního ruchu, znalosti v oboru management, znalosti v oboru management lidských zdrojů, znalosti v oboru hotelový management, znalosti v oboru management pohostinství, znalosti v oboru management cestovní kanceláře a průvodcovská činnost, znalosti v oboru management destinace, znalosti v oboru marketing, znalosti v oboru geografie, znalosti v oboru statistika a matematika, znalosti v oboru cizí jazyky.

• Odborné dovednosti: dovednosti v práci s lidmi v oborech ekonomika firmy, management, marketing, hotelnictví, pohostinství, provoz cestovních kanceláří a agentur, dovednosti k duševní práci ve všech uvedených oborech, dovednosti k řízení procesů a činností v uvedených oborech.

• Obecné dovednosti: jsou implicitně dány rozšířením ekonomického povědomí, a dále jsou posíleny zejména v oblastech počítačové a numerické způsobilosti a jazykové způsobilosti.

• Měkké kompetence: jedná se především o efektivní komunikaci, kooperaci, kreativitu, samostatnost, flexibilitu, řešení problémů, plánování a organizování práce, objevování a orientace v informacích.

Absolvent studijního programu Cestovní ruch:
a) prokazuje v odpovídající šíři a míře znalosti:
• klíčových ekonomických pojmů a kategorií a souvislostí mezi nimi v kontextu hlavních ekonomických teorií a ekonomických škol,
• klíčových pojmů a souvislostí v oblasti cestovního ruchu,
• finanční a účetní problematiky obecně,
• základních matematicko-statistických metod využitelných při zpracování ekonomických dat,
• legislativního rámce fungování ekonomických právnických osob, včetně daňového rámce a způsobů účetního zachycení dat,
• legislativního rámce v návaznosti na svou užší profilaci (provoz typických podniků cestovního ruchu – cestovní kancelář, ubytovací a pohostinské zařízení),
• aktuálních manažerských přístupů, podnikových činností,
• nástrojů a technologií (IT) typicky využívaných v podnicích cestovního ruchu,
• relevantní pro přípravu na manažerské funkce; rovněž znalosti širších souvislostí a dopadů ekonomické činnosti a principů udržitelného rozvoje,
• v oblasti regionálního rozvoje.

b) umí v odpovídající šíři a míře dovednosti:
• plánovat operativní a taktické činnosti v hotelovém provozu, cestovní kanceláři včetně kalkulace produktů,
• analyzovat předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu destinace, navrhnout možnosti udržitelného rozvoje cestovního ruchu destinace,
• posoudit a analyzovat dopady ekonomické situace na podnik,
• vypracovat plán marketingového průzkumu a realizovat ho,
• vypracovat podnikatelský záměr,
• aplikovat základní nástroje řízení lidských zdrojů,
• využívat informační technologie a softwarové podpory pro organizační, prezentační a analytické práce,
• základní matematicko-statistické analýzy.

c) se uplatní například:
• na pozicích středního managementu v oboru hotelnictví např. vedoucí recepce,
• na pozicích středního managementu v oboru pohostinství např. provozní,
• na pozicích středního managementu v oboru provoz cestovní kanceláře,
• jako manažer nebo pracovník regionálního rozvoje v cestovním ruchu,
• jako administrativně-ekonomický pracovník,
• jako samostatný podnikatel.

Absolvent programu Cestovní ruch nalezne uplatnění v organizacích soukromého i veřejného sektoru. Je připraven pro výkon profesí především na úrovni středního managementu v útvarech provozně organizačních, personálních a finančních. V soukromém sektoru se uplatní v různých typech podniků působících v cestovním ruchu, v sektoru veřejném v institucích na všech úrovních veřejné správy. Absolventi se též mohou uplatnit v neziskových organizacích (státních i nestátních).

Absolvent je připraven na výkon typických pozicí, které pro ukončené bakalářské vzdělání uvádí Národní soustava povolání pro oblast Pohostinství, cestovní ruch, wellness. Jedná se o vedoucího pracovníka pohostinství a hotelového provozu, vedoucího recepce, vedoucího

rezervačního oddělení, vedoucího stravovacího úseku, průvodce cestovního ruchu, samostatného pracovníka cestovní kanceláře nebo cestovní agentury. Rozsah získaných znalostí, dovedností i obecných způsobilostí umožňuje absolventům nejen rychlé začlenění do praxe, ale umožňuje jim také pokračovat v odpovídajících magisterských navazujících programech.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...