Průvodce praxí
Publikováno: 22. 3. 2018 02:52
Autor: Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

Hodnocení praxe

Student musí za účelem úspěšného absolvování předmětu Praxe FR:

 • Zúčastnit se semináře odborné praxe
 • Jednou týdně po dobu praxe vyplňovat deník praxe (viz IS VŠPJ)
 • Vyplnit dotazník hodnocení praxe studentem
 • Z dotazníku vyplněného organizací musí vyplývat, že student obdržel kladné hodnocení od zástupce organizace poskytující praxi, který tento dotazník předá referentovi praxí.

Pro celkové hodnocení praxe studentů oboru Finance a řízení se užijí následující hodnotící kritéria:  

Kritérium

Váha kritéria Minimální úroveň splnění

Seminární práce

40 % 20 %

Dotazníkové hodnocení od zástupce organizace poskytující praxi

30 % 15 %

Kvalita deníku praxe

20 % 10 %

Dotazníkové hodnocení praxe studentem

10 % 5 %

Celkem

100 %

Student musí získat hodnocení minimálně 70 %, přičemž hodnocení v žádném z jednotlivých kritérií nesmí klesnout pod minimální úroveň splnění.

Poznámka: V případě, kdy student zvolí 3 týdenní praxi, pak musí vést deník praxe, vyplnit dotazník hodnocení praxe studentem a zajistit vyplnění dotazníku hodnocení od zástupce organizace poskytující praxi v portálu praxe VŠPJ. K těmto dokumentům bude přihlédnuto při celkovém hodnocení praxe studenta.

Struktura seminární práce

Seminární práce musí být studentem zpracována v následující struktuře:

 1. Předmět podnikání organizace a základní údaje:
  • Trh a zákazníci organizace
  • Dodavatelé organizace
  • Konkurenti organizace
  • Obrat  v posledních 3 letech
  • Počet zaměstnanců v posledních 3 letech
 2. Poslání, vize a z nich odvozené cíle organizace.
 3. Základní strategie dosažení cílů organizace.
 4. Organizační dokumenty a formalizace v organizaci.
 5. Popis certifikovaných systémů řízení.
 6. Procesní model organizace.
 7. Popis a vlastní zhodnocení jednotlivých funkcí organizace
 8. Popis a analýza konkrétní pozice, kterou student v průběhu praxe zastával a hodnocení této pozice včetně možných návrhů pro zlepšení.
 9. Vypracování úkolů z aktuálního výzkumného šetření Katedry ekonomických studií, pokud je v daném roce vypsáno. (Informaci k tomuto bodu obdrží student při semináři praxe).
 10. Závěr seminární práce – SWOT analýza organizace.

Seminární práci z oblasti státní správy zpracuje student analogickým způsobem s důrazem na body 4 až 10 struktury seminární práce. Bod 1 bude modifikován podle organizace a druhu poskytované veřejné služby.

Náplň seminární práce může být zahrnuta do bakalářské práce.

Provedení seminární práce

Rozsah seminární práce 7 až 10 listů A4. Použité dokumenty organizace mohou být v příloze seminární práce.

Student odevzdává seminární práci v elektronické podobě tím, že ji nahraje do Odevzdávárny vytvořené v e-learnigové opoře předmětu Praxe. Seminární práce bude ve formátu dokumentu čitelného v MS Word (tj. DOC nebo DOCX). V názvu dokumentu bude „Prijmeni_Jmeno“ studenta bez diakritiky. 

Zpracování případové studie - nepovinné

Vedle seminární práce může student (není to povinnost!), na základě získaných zkušeností a po dohodě s garantem praxe a vedením organizace, navrhnout případovou studii, která by mohla být zahrnuta do výuky konkrétního předmětu.

Případová studie by měla obsahovat:

 1. popis výchozí situace
 2. soubor otázek k řešení
 3. popis výsledné situace (vyřešení studie)

Bude-li tato případová studie schválena pro výuku, pak za to náleží studentovi odměna.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...