Průvodce praxí
Publikováno: 28. 12. 2012 02:52
Autor: Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA

Činnosti k procvičení

Management financí (MF)

 • Finanční analýza daného podniku, srovnání jeho finanční situace se situací konkurentů, s odvětvím (vertikální a horizontální rozbor výkazů, výpočet poměrových ukazatelů s využitím veřejně přístupných dat ze sbírky listin na www.justice.cz, mpo.cz apod.)
 • Příprava rozhodnutí o investici do konkétního zařízení (shromáždění podkladů, projekce peněžních toků spojených s investicí, určení požadované výnosnosti, kalkulace čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového procenta, návrh doporučení)
 • Srovnání leasingového a úvěrového financování investice (porovnání konkrétních nabídek finančních společností, uplatnění vícekriteríálních metod rozhodování)
 • Finanční část podnikatelského plánu (business plánu) pro účely získání úvěru (rozbor podnikatelské příležitosti, ocenění s ní spojených potenciálních výnosů a nákladů jednorázových a provozních, vč. výpočtu dopadu na finanční výkazy společnosti)
 • Rozbor zdrojů financování dané organizace a jejich optimalizace (analýza nákladů na obchodní a bankovní úvěry, implicitních nákladů vlastního kapitálu, hledání minima nákladů na kapitál, prozkoumání možností konsolidace úvěrů a půjček apod.)
 • Analýza pohledávek (vytvoření "zrcadla" splatnosti pohledávek, rozbor tvorby opravných položek, kontrola jejich výše, vymáhání a odepisování pohledávek, možnosti odkupu jednotlivé pohledávky, faktoring pohledávek)
 • Administrace došlých a vydaných faktur (evidence, kontrola všech náležitostí těchto dokladů, roztřídění a zajištění kontroly jejich věcné správnosti, spoluúčast na jejich zaúčtování, archivaci)
 • Zhodnocení likvidity a jejího řízení (rozbor struktury krátkodobého finančního majetku podniku, projekce peněžních příjmů a výdajů v podobě platebních kalendářů na příští měsíce, možnosti zhodnocení dočasně volných prostředků, možnosti krátkodobých půjček a jejich náklady)
 • Zhodnocení interních směrnic pro vedení účetnictví, příprava znění jejich novel či vytvoření chybějících (kontrola souladu vnitřních norem se zákonnými povinnostmi v oblasti stanovení účtového rozvrhu, oceňování, inventarizace, odepisování, zásad tvorby opravných položek, plánu oprav apod.)
 • Příprava podkladů a spoluúčast na provedení přeuzávěrkových operací (výpočty kurzových rozdílů, prověření a tvorba opravných položek, rezerv, vyčíslení dohadných položek, prvotní kalkulace daňové povinnosti, případně odložené daňové povinnosti)
 • Optimalizace daňové povinnosti organizace (hledání potenciálních daňových úspor ve znění daňových zákonů a v jejich výkladech)
 • Zpracování podkladů a předvyplnění daňového přiznání k dani z příjmů organizace (rozbor daňových a nedaňových výdajů, prověření plateb na sociální a zdravotní pojištění)
 • Zpracování podkladů a předvyplnění daňového přiznání k DPH (roztřídění jednotlivých kategorií plnění, kontrola dokladů o dani na vstupu, výpočet krácení daně na vstupu v případě osvobozených plnění apod.)
 • Zpracování podkladů pro statistické hlášení Intrastat
 • Výpočet zdanění mzdy, odvodů na SZP, srážek ze mzdy, provedení ročního zúčtování
 • Rozbor finančních, účetních a daňových aspektů konkrétní podnikové transakce (např. uzavření leasingové smlouvy, faktoringové smlouvy, směnného obchodu, uzavření insolvenčního řízení s dlužníkem podniku apod.)
 • Zjišťování možností získání dotací a podpor pro podnik.

Controlling (CO)

 • Kritická analýza systému vnitropodnikového ekonomického řízení (rozbor směrnice stanovující rozdělení podniku do středisek, nastavení KPI, způsobu stanovení úkolů, jejich kontroly, zaúčtování ve vnitropodnikovém účetnictví)
 • Sestavení rozpočtu konkrétního střediska (uplatnění indexní metody na minulé údaje kombinované s co nejpřesnějším odhadem budoucích trendů)
 • Výpočet předběžných a skutečných kalkulací nákladů výrobků a služeb (vč. zdůvodnění způsobů přiřazení nepřímých nákladů a volby rozvrhových základen pro jejich přiřazení)
 • Kontrola plnění rozpočtu střediska nebo procesu (rozbor skutečných nákladů, srovnání s rozpočtem, návrh na řešení zjištěných rozdílů)
 • Analýza nákladů konkrétního procesu za účelem jeho zlepšení (uplatnění metody Activity Based Costingu, tj. detailní rozbor činností, ze kterých proces sestává, co nejpřesnější vyjádření jejich nákladnosti, složení nákladů celého procesu)
 • Identifikace fixních a variabilních nákladů podniku, rozbor krycích příspěvků jednotlivých výrobkových/zbožových skupin
 • Podpora při měsíčním a týdenním reportingu (extrakce dat z účetnictví, jejich čištění, vyčíslení odchylek, předvyplnění reportů apod.)
 • Návrh školících materialů pro vnitropodnikové školení z oblasti finančního řízení

Marketing management (MM)

 • Marketingový výzkum trhu (typy subjektů, specifičnost aktiv, chování zákazníků)
 • Marketingový výzkum konkurence (konkurenty uplatňovaná strategie, marketingový mix, benchmarking hlavních procesů)
 • Marketingový výzkum výrobků/služeb (srovnání jednotlivých atributů nabídky daného podniku s konkurenčními produkty, vytvoření Unique Selling Proposition konkrétního podnikových produktů)
 • Marketingový výzkum cenové citlivosti produktů

Řízení lidských zdrojů (HR)

 • Revize a návrh motivační a stimulační struktury pro zaměstnance (návrh nového prvku motivační struktury, analýza podnikových benefitů apod.)
 • Revize a návrh mzdové politiky organizace (klasifikace prací)
 • Návrh směrnice pro vzdělávání zaměstnanců (analýza vzdělávacích potřeb, získání informací o nabídce a ceně kurzů, potenciálních dodavatelích, dotačních titulech apod.)
 • Návrh školících materialů pro konkrétní podnikovou oblast (např. školení nástrojů řízení výroby, řízení kvality apod.)
 • Návrh systému hodnocení pracovníků a stanovení postupu při jeho zavádění
 • Příprava, organizace a vyhodnocení efektivity vzdělávacího programu.
 • Příprava a realizace zaměstnaneckého průzkumu, vč. koordinace opatření.
 • Návrh školících materiálů z oblasti bezpečnosti práce a environmentu.
 • Nábor zaměstnanců a jeho efektivita (vyhodnocení výběrového řízení, zpracování informací o kandidátech
 • Personální plánování (roční, měsíční, týdenní)
 • Adaptační procesy ve firmě (adaptační pohovory např. po uplynutí zkušební doby, každoroční pohovory)
 • Návrh kompetenčního modelu, kariérního řádu.
 • Rozbor fluktuace (délka zaměstnání, profese, pohlaví, vzdálenost od zaměstnání, kolikáté zaměstnání apod.)

IS/ICT (IS)

 • Návrh kritérií výběru IS pro malou firmu, porovnání demoverzí konkrétních systémů.
 • Návrh automatizace vybraných firemních činností za použití MS Office (návrh maker např. pro vytvoření zprávy controllera z dat účetního softwaru)
 • Tvorba jednoduchých návodů k obsluze programů (MS Office, IS daného podniku, účetní software apod.)

Strategický management  (SM)

 • Návrh školících materialů z oblasti bezpečnosti práce a environmentu
 • Strategická analýza a stanovení cílů organizace, příp. rozbor stávající strategie a potřeby její reformulace (provedení situační analýzy podniku s využitím metod PESTE, Porterových 5 konkurenčních sil, VRIO a SWOT).
 • Podnikatelský záměr (Business Plan) malé organizace

Technický rozvoj – projekty (TR)

 • Návrh projektu pro inovaci výrobku nebo služby organizace
 • Návrh projektu pro získání dotace
 • Výzkum pro získání informací o celospolečenských jevech (typu vývoj a predikce nezaměstnanosti v regionu podniku, analýza absolventů v daném regionu apod.)
 • Asistence na projektu uvedení nového výrobku (analýzy pro účely launch projektu, spolupráce s launch koordinátory)

Řízení jakosti (MK)

 • Dílčí "audit" kvality podle ISO 9001 (zhodnocení plnění požadavků normy, výskyt konkrétních zásadních neshod, jejich řešení, náprava)
 • Kritická analýza, či návrh příručky kvality podle ISO 9001
 • Návrh zdokonalení konkrétního procesu (urychlení, zjednodušení, napřímení průběhu organizací apod.)
 • Návrh školících materialů nástroje(ů) řízení kvality
 • Zpracování případové studie (case study) snižování nekvality (DOE, AK, MK)
 • Zpracování rozborů kvality (použití základních nástrojů  4M, apod.)
 • Rozbor nákladů nekvality (vyhledání jejich typických příčin, nalezení možností redukce)
 • Grafické znázornění průběhu konkrétních procesů (vizualizace stávajícího stavu, návrh možných optimalizací průběhu procesu, vyhodnocení a znázornění dopadů navrhované změny)

Řízení výroby, nákup a  Logistika (LOG)

 • Návrh školících materialů nástroje(ů) logistiky
 • Stínování specialistů dodávek (supply chain), analýza a návrhy dílčích zlepšení
 • Podpora reportingu a controllingu logistiky.
 • Analýza dat pro řízení logistiky, skladu zásob, nákupu.
 • Administrativa nákupních procesů: objednávky, archivace.
 • Údržba interních databází, analýza dat, péče o smlouvy, komunikace s dodavateli
 • Podpora projektového nákupu: příprava, analýza a vyhodnocení poptávek
 • Příprava standardů SOP, OPL, 5S a vizualizací
 • Analýzy NVAA  (MUDA, MURA, MURI)
 • Spolupráce při výrobním plánování, při kapacitním plánování (MPR)

Veřejný a neziskový sektor (VS)

 • Spolupráce a návrh rozpočtu obce, samosprávného celku, příspěvkové organizace, neziskové organizace (dále jen "municipality a neziskové organizace")
 • Kontrola čerpání jednotlivých položek rozpočtu výdajů a příjmů municipalit a neziskových organizací
 • Analýzy efektivity čerpání finančních prostředků z projektů EU a jiných dotačních titulů
 • Příprava podkladů pro zasedání obecní rady, zastupitelstva, vyhotovení zápisu z jednání
 • Příprava dotazníku pro průzkum spokojenosti klientů municipality či neziskové organizace, realizace takového šetření.
 • Práce na strategických dokumentech samosprávného území a jejich aktualizacích, kontrole jejich realizace
 • Činnosti spojené s výběrem, přípravou a realizací rozvojových projektů
 • Zjišťování možností získání dotací a podpor pro samosprávné území a jeho subjekty
 • SWOT analýzy pro různé oblasti

Právní otázky (PO)

 • Činnosti spojené s vyhledáváním organizací v obchodním, živnostenském, insolvenčním rejstříku, v adminstrativním registru ekonomických subjektů (ARES).
 • Příprava podkladů pro vypracování jednotlivých typů smluv (zejména kupní, mandátní a o dílo).
 • Činnosti spojené s sjednáním zajištění závazku, volbou formy zajištění, právní úpravou.
 • Činnosti spojené s vymáháním, zápočtem pohledávek.
 • Analýza společenské smlouvy, stanov a podobných korporátních dokumentů.
 • Analýzy interních podnikových předpisů, příprava návrhu jejich novelizace.
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...