Průvodce praxí
Publikováno: 22. 3. 2018 02:53
Autor: Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

Popis průběhu praxe

Základní informace o praxích uvádí stránky Katedry ekonomických studií (dále jen "KES"):

https://kes.vspj.cz/odborna-praxe-studentu

Problematiku praxí aktuálně upravují Pokyny k průběhu odborné praxe organizované KES (katedra ekonomických studií) pro studenty ekonomických studií a požadavky na její úspěšné ukončení, č.j. KR/10/00193 – 10/03621, které naleznete v souborech ke stažení IS VŠPJ. V dohledné době budou nahrazeny samostatnou směrnicí obdobného obsahu.

V případě sporných otázek, předběžných dotazů a jakýchkoliv nejasností se obracejte na garanta praxí, kterým je na KES

Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. (dagmar.frendlovska@vspj.cz)

V následujících bodech jsou představeny pouze základní způsoby kontroly plnění předmětu odborné praxe studentem. Koncepce kontroly vychází z  předpokladu, že student při vykonávání odborné praxe bude zpracovávat i bakalářskou práci. Kontrola bude prováděna jak vedoucím bakalářské práce, tak garantem předmětu odborná praxe a referentem praxí.

Kontrola vedoucím bakalářské práce

Vedoucí bakalářské práce nechá studenta zpracovat harmonogram vypracování bakalářské práce. V tomto harmonogramu si student stanoví konkrétní milníky. K termínům těchto milníků musí student vedoucímu bakalářské práce předat dohodnutou část bakalářské práce. Doporučuje se, aby vedoucí bakalářské práce navštívil i pracoviště studenta a diskutoval s vedoucím pracoviště studenta vhodné spojení praktické a teoretické části studentovy bakalářské práce. Předpokládá se, že vedoucí bakalářské práce seznámí studenta přímo s výsledkem jeho kontroly a výsledek kontroly zaznamená do IS.

Kontrola garantem předmětu odborná praxe

Předmětem kontroly garanta předmětu odborné praxe je především plnění smluvních podmínek jak ze strany poskytovatele praxe, tak ze strany studenta. Garant předmětu diskutuje s vedoucím pracoviště studenta celkové vystupování studenta a jeho pracovní aktivitu a iniciativu. S výsledkem kontroly studenta přímo seznámí a tento výsledek zaznamená do IS.

Kontrola referentkou katedry

Referentka katedry kontroluje především úplnost dokumentace potřebné pro splnění předmětu odborné praxe. V případě nesrovnalostí tyto projedná přímo se studentem. Pokud jsou nesrovnalosti takové, že je nemůže vyřešit v rámci svých kompetencí, pak informuje garanta praxe, který je musí řešit v pracovním pořádku.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...