Průvodce praxí
Publikováno: 14. 4. 2021 01:50
Autor: Mgr. Antonín Přibyl

Úvod

Význam a cíle předmětu odborná praxe

Vysoká škola polytechnická Jihlava (dále jen „VŠPJ“) je veřejná neuniverzitní vysoká škola, která klade velký důraz na spolupráci s aplikační sférou. Povinnou součástí studijních plánů všech akreditovaných bakalářských oborů je odborná praxe dlouhodobého charakteru, čímž se VŠPJ liší od ostatních vysokých škol univerzitního typu. Cílem odborné praxe je umožnit studentům ověřit si znalosti a dovednosti získané studiem jednotlivých předmětů příslušného studijního oboru, a to při praktických činnostech v konkrétních situacích v subjektech podnikatelského i veřejného sektoru. Možnost procvičit si teoretické vědomosti v praxi a získat pracovní zkušenosti již během studia je pro studenty jedinečnou příležitostí ke zvýšení šancí pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce. Studenti, kteří během odborné praxe prokážou dobré znalosti, dovednosti, morální vlastnosti a aktivní přístup při plnění pracovních úkolů, mohou po ukončení studia na VŠPJ v dané organizaci získat dokonce i stálé zaměstnání.

Význam a obsah jednotlivých kapitol průvodce

Text, který máte před sebou, si klade za cíl Vás provést povinnou odbornou praxí stud. programu Aplikované strojírenství, který na VŠPJ studujete. Najdete zde v několika kapitolách všechny informace, které jsou důležité pro úspěšné vykonání odborné praxe.

Kapitola Úvod, kterou právě čtete, má za úkol Vás obecně seznámit s významem praxe a smyslem tohoto Průvodce.

Kapitola Teoretické znalosti obsahuje seznam všech využitelných předmětů pro výkon odborné praxe včetně uvedení několika vybraných témat, která jsou v rámci jednotlivých předmětů na VŠPJ teoreticky studována a procvičována. Tudíž tato kapitola shrnuje oblasti teoretických znalostí, které by si měl student osvojit, než nastoupí na vybrané pracoviště, kde bude vykonávat svou praxi.

Kapitola Činnosti k procvičení obsahuje seznam činností, ze kterých si student může během výkonu praxe vybírat konkrétní činnosti – úkoly, které si v praxi bude procvičovat. Tento přehled činností vhodných k procvičení je pro každého studenta velmi důležitý. Po skončení praxe bude totiž jak student, tak i zaměstnanec firmy, který během praxe studenta doprovázel, hodnotit míru využití absolvované praxe pro výkon činností určených k procvičení. Bude rovněž hodnocena úroveň teoretické připravenosti studenta pro tyto činnosti.

Kapitola Popis místa praxe obsahuje obecný popis pracoviště, kde je možné praxi vykonávat. Student zde nalezne stručný návod, jak má postupovat při volbě pracoviště pro výkon praxe.

Kapitola Popis průběhu praxe obsahuje informace o tom, jakým způsobem a za jakých podmínek musí student praxi absolvovat. Rovněž je v této kapitole uvedeno, co musí student doložit před praxí, v průběhu a po skončení praxe. Student v této kapitole nalezne také odkazy na další informace, které jsou nezbytné pro zdárný průběh praxe a její úspěšné ukončení.

Kapitola Výstupy praxe obsahuje popis požadovaných výstupů praxe, které budou sloužit pro hodnocení absolvované praxe. Kapitola Hodnocení praxe popisuje způsob hodnocení absolvované praxe a kriteria pro udělení zápočtu.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...