Průvodce praxí
Publikováno: 27. 3. 2018 03:39
Autor: Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

Popis místa praxe

Předmět odborná praxe se skládá ze dvou dílčích částí:

  • 3 týdenní (prázdninová praxe) – student ji musí vykonat mezi 4. a 5. semestrem
  • 15 týdenní (semestrální praxe) – student ji musí vykonat v 6. semestru

Doporučuje se vykonat obě praxe v jedné organizaci jak v České republice, tak i v zahraničí. Obě praxe lze spojit po dohodě s garantem praxí KES a organizací poskytující praxi v jednu, před a v průběhu 6. semestru. Spojení praxí musí student projednat s garantem praxí KES do konce 4. semestru.

Student si místo praxe vybírá samostatně, popřípadě po dohodě s garantem praxe KES. Student může použít databázi organizací, kterou spravuje referentka KES. V případě, že student zvolí organizaci, která v databázi neexistuje, pak tuto organizaci do databáze zanese za pomoci referentky KES.

Každá organizace musí dosahovat pozitivní výsledky, aby se mohla dále rozvíjet. Hlavní vliv na uspokojivý vývoj organizace má samozřejmě management. Ať už jde o management jako činnost nebo o management jako osoby.

Pro praxi studenta Finance a řízení je tedy v podstatě možné doporučit jakoukoliv organizaci. Student může nalézt činnosti k procvičení na praxi, které jsou vyjmenované v kapitole 3, v organizacích různého typu a různé velikosti. Každá organizace má pro studenta určité výhody i nevýhody. Podle typu můžeme organizace rozdělit na organizace podnikající na trhu zboží a služeb, finančním a peněžním trhu, kapitálovém trhu, trhu práce nebo to může být organizace státní správy. Pokud jde o velikost organizace, hlavně z pohledu počtu zaměstnanců, pak s tím souvisí i hloubka dělby práce včetně specializace jednotlivých funkcí.   

Student si může organizaci praxe vybírat na základě mnoha hledisek. Asi bude převažovat hledisko bezproblémového „sehnání praxe“ v místě bydliště studenta. Mělo by však převažovat hledisko tématu bakalářské práce. V závěru studia je už téměř každý student určitým způsobem vyhraněn a vzhledem k tomu by měl hledisko bakalářské práce preferovat. Může to mít dvě výhody ve spolupráci studenta s organizací:

  • student může pomoci vyřešit organizaci konkrétní problém
  • organizace se bude možná věnovat studentovi s větším zájmem.

Student by se měl vyhnout situaci, že vykoná jakoukoliv praxi jen proto, aby získal potřebný počet kreditů a napsal bakalářskou práci bezúčelně na obecné téma.

V souvislosti s výběrem organizace pro praxi je dobré si uvědomit vzpomínané základní rozdíly mezi organizacemi:

  • Vezmeme-li v úvahu velikost organizace, pak by bylo vhodné volit menší organizaci s menší dělbou práce, protože student může mít příležitost k širšímu záběru vykonávaných činností a tím samozřejmě k širšímu procvičení teoretických znalostí. Ovšem to nese sebou ale určitou nevýhodu povrchnějšího vykonávání jednotlivých činností.
  • Zvolí-li student větší organizaci s vyšším stupněm dělby práce, pak může v jednotlivých činnostech proniknout do větší hloubky. Může to mít ale nevýhodu v tom, že student procvičí pouze úzké spektrum teoretických znalostí.
  • Při volbě organizace podnikající na finančním nebo kapitálovém trhu nebo na trhu práce, si student sice „nezašpiní ruce“, ale je víceméně odkázán na procvičení úloh z oblasti řízení financí, marketingu, řízení lidských zdrojů a případně statistických analýz.
  • Při volbě organizace podnikající na trhu zboží a služeb si sice student může „zašpinit ruce“, ale na druhé straně má poněkud širší výběr pro procvičení svých teoretických znalostí.

Zvolí-li si student obecné téma bakalářské práce, jako např. „Vývoj nezaměstnanosti v kraji….“, „Vývoj mezd v oblasti….“, pak by si měl uvědomit, že by bylo vhodné toto téma řešit účelově v příslušné organizaci (Statistický úřad, Krajský úřad…) nebo pro účely rozhodování zástupců samosprávy.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...