Průvodce praxí
Publikováno: 28. 12. 2012 02:49
Autor: Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA

Teoretické znalosti

Finanční profilové předměty

Podniková ekonomika (PEK)

 • Ekonomický systém podniku (podniková struktura a proces, základní podnikové funkce)
 • Podnik, podnikání, typologie podnikových forem (živnostenský zákon, základní právní úprava obchodních společností v obchodním zákoníku, resp. nově zákoně o obchodních korporacích)
 • Majetková a kapitálová struktura podniku (položky aktiv a pasiv podniku)
 • Koloběh finančních prostředků v podniku (provozní cyklus, při kterém se peníze investované do podnikání proměňují v materiál, nedokončenou výrobu, výrobky na skladě, pohledávky a opět peníze; souvislost s délkou finančního cyklu)
 • Základní způsoby financování podnikatelských činností (interní a externí zdroje financování, cizí a vlastní zdroje financí, vzájemné souvislosti)

Základy finančního řízení (ZFŘ)

 • Principy finančního řízení firem (hlavní oblasti pracovní náplně finančního ředitele jako maximalizace provozního zisku, optimalizace daňové povinnosti, investování, získávání kapitálu)
 • Základní pojmy a postupy finanční matematiky (jednoduché a složené úročení, současná a budoucí hodnota řad peněžních příjmů a výdajů)
 • Financování krátkodobých a dlouhodobých potřeb firmy (obchodní úvěr, bankovní úvěry, zvyšování vlastního kapitálu)

Finanční řízení a investiční rozhodování (FRIR)

 • Optimalizace kapitálové struktury podniku (hledání minima vážených nákladů kapitálu WACC; finanční páka a výhodnost zapojení cizího kapitálu do financování)
 • Zvláštní formy financování (leasing, faktoring, forfaiting, franchising)
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investic (statické a zejména dynamické metody investičního rozhodování typu čisté současné hodnoty, indexu ziskovosti, diskontované doby návratnosti)
 • Základy finanční analýzy (horizontální a vertikální rozbor; poměrové ukazatele ziskovosti, zadlužení, aktivity, likvidity, finančního trhu)
 • Finanční plánování

Peníze, banky, finanční trhy (PBFT)

 • Finanční trhy a cenné papíry (hlavní účastníci finančních trhů, podstata hlavních obchodovaných finančních instrumentů)
 • Úvěrové obchody, úvěrový proces a riziko (typy úvěrů, jejich podstata, dokumenty nutné k získání úvěru, vlastní jednání s bankou)
 • Depozitní obchody, investiční bankovnictví (bankou nabízené možnosti zhodnocení vlastních volných finančních prostředků podniku)
 • Bezhotovostní platební styk (tuzemský a zahraniční platební příkaz, dokumentární akreditiv, inkaso)
 • Bankovní záruky (klasifikace, rozsah záruky, cena)

Veřejné finance (VF)

 • Veřejné finance ve smíšené ekonomice - (asistence u  fundraisingu, návrh motivačních  aktivit, návrhy zlepšování v oblasti komunikace,  kontrola položek  příjmů a výdajů rozpočtu)
 • Členění národního hospodářství podle principu financování - (klasifikace činností v neziskovém sektoru, zapojení se do případného výzkumného šetření spokojenosti s poskytovanými činnostmi)
 • Příjmy veřejných rozpočtů  ( sledování  výše jednotlivých položek příjmů a výdajů rozpočtu dané organizace, orientace  v příjmech a výdajích a zároveň i v rozpočtové skladbě).
 • Veřejné výdaje (běžné a kapitálové výdaje, rozpočtová skladba, provádění kontroly jednotlivých položek výdajů, podíl na činnostech ve spojení s veřejnými projekty)
 • Fiskální politika, státní rozpočet, rozpočtový deficit, veřejný dluh­

Manažerské profilové předměty

Management (MAN)

 • Základní manažerské funkce (plánování, organizování, rozhodování, implementace a vedení, kontrola dosažených výsledků).
 • Organizování podniku (základní organizační struktury; formální a neformální organizace)
 • Vedení lidí a týmů (rozvíjeno dále v předmětu Psychologie a sociologie zejména o psychologické metody získávání a zpracování faktů)

Marketing A (MGA)

 • Trh a jeho segmentace
 • Spotřebitelské chování (chování při nákupu, kupní rozhodování, trh organizovaných zákazníků, obchodní trh a jeho specifika)
 • Výzkum trhu (dotazníkový výzkum, vyhodnocení, zpráva a prezentace výsledků)
 • Marketingový mix a jeho využití pro cílové trhy (vlastní výrobek, cena, distribuce, marketingová komunikace, obal)
 • Marketingový mix u služeb

Řízení lidských zdrojů (RLZ)

 • Vytváření a analýza pracovních míst (popis funkčního místa, specifikace požadavků, metody rozboru pracovních míst)
 • Získávání zaměstnanců (metody získávání zaměstnanců, výběrový pohovor)
 • Rozmisťování pracovníků (firemní strategie při obsazování pracovních míst, rozbor vnější a vnitřní mobility pracovníků)
 • Hodnocení pracovníků (typy a cíle hodnocení, hodnotící pohovor, dopady do odměňování a osobního růstu), řízení pracovního výkonu zaměstnanců
 • Personální agenda (práce personálního útvaru, vyhodnocování ukazatelů hodnocení práce s lidmi)

Základy logistiky (ZAL)

 • Řízení zásob a toku materiálů, vč. manipulace s materiálem
 • Přeprava a skladování
 • Nákup a řízení dodávkového řetězce

Management jakosti výrobků a služeb (MJVS)

 • Koncepce a principy managementu jakosti (jakost výrobku, jakost služby, normalizace, zkušebnictví, metrologie, zákonné požadavky; TQM; EFQM
 • Jakost v předvýrobních etapách a nákupu (nástroje a metody univerzálního použití; metody plánování jakosti; jakost dodávek subdodavatelů)
 • Jakost ve výrobě a v povýrobních etapách (metody monitorování procesů; metody hodnocení jakosti)
 • Ekonomika jakosti (finanční měření v systémech managementu jakosti)
 • Dokumentace a neustálé zlepšování (příručka kvality, KAIZEN, audity jakosti, environmentální systémy řízení)

Strategické řízení (STR)

 • Základní prvky strategického řízení a jejich souvislosti (poslání, hodnoty vyznávané organizací, vize jejího budoucího stavu, strategie a na ně navazující konkrétní rozvojové aktivity a projekty)
 • Situační analýzy předcházející tvorbě strategie (PESTE analýza, Porterův model pěti sil oborového okolí, analýza portofolia produktů, analýza stakeholderů, ohodnocení faktorů vnitřního prostředí VRIO, shrnující SWOT)
 • Management rizika vč. rizika strategického
 • Variantní formulace strategií
 • Implementace a evaluace strategie

Účetní a daňové profilové předměty

Finanční účetnictví 1 (FU1)

 • Hlavní výstupy účetního systému v podobě účetní závěrky (rozvaha, výsledovka, příloha)
 • Základní metodické prvky účetního systému (účetní zápis, účetní doklady, účetní knihy, inventarizace, přezkušování formální správnosti účetních zápisů, opravy)
 • Účtová osnova podnikatelských subjektů a účetní zobrazení typických podnikových transakcí (nákup materiálu, nákup dlouhodobého majetku, výroba, prodej, finanční vztahy, uplatnění principu opatrnosti v podobě tvorby rezerv a opravných položek)

Finanční účetnictví 2 (FU2)

 • Problematika Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS)
 • Inventarizace a archivace, předuzávěrkové operace
 • Účetní postupy na konci účetního období, účetní uzávěrka, zjišťování výsledku hospodaření
 • Příprava a sestavení účetní závěrky (výkaz zisku a ztráty, rozvaha, peněžní toky)
 • Problematika správného oceňování v účetnictví

Managerské účetnictví

 • Ekonomická struktura podniku (tj. rozdělení podniku do středisek, za která se odděleně sledují ekonomické veličiny, obvykle minimálně náklady)
 • Stanovení ekonomických veličin dopředu, před započetím výroby či poskytování služeb (rozpočty režijních nákladů, předběžné kalkulace a celopodnikové rozpočty)
 • Vnitropodnikového účetnictví (nákladové účetnictví jako nástroj pro sledování skutečných nákladů, jednookruhová a dvouokruhová forma organizace nákl. účetnictví)
 • Uplatnění metody standardních nákladů (stanovení standardů, vyčíslení základních odchylek nákladů a ziskové marže)

Daně pro FR

 • Daň z příjmů (základní logika zdanění příjmů v ČR; společná ustanovení pro fyzické i právnické osoby; výdaje daňové a nedaňové; daňové přiznání)
 • Daň z přidané hodnoty (základní logika; uplatnění při dodávkách zboží a služeb v ČR, v EU a mimo EU)
 • Daň silniční, z nemovitostí, dědická, darovací a z převodu nemovitostí
 • Sociální a zdravotní pojištění
 • Daňový řád (základní právní úprava procesu správy daní, části daňového řízení)

Odměňování a mzdové praktikum (OMP)

 • Pracovněprávní vztahy (druhy, vznik, zánik pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce)
 • Mzda a příjmy s ní související (pevné a pohyblivé složky mzdy; náhrady mzdy, průměrný výdělek, pravděpodobný výdělek, redukovaný výdělek)
 • Zdanění příjmů ze závislé činnosti (prohlášení k dani z příjmů fyzických osob, cestovní náhrady, nezdanitelné části základu daně a jejich prokazování; měsíční zálohy; roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, roční vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti)
 • Vztahy k zdravotním pojišťovnám, ČSSZ, Úřadu práce.
 • Odpovědnost zaměstnavatele za škody, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

Předměty obecných manažerských znalostí

 • MS Excel (pokročilejší funkce zaměřené na práci s daty)
 • MS Access (tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, makra, relace)
 • Manažerské rozhodování
 • Organizování podniku
 • Vedení lidí a týmů
 • Základy teorie práva, Ústavní právo, Ochrana lidských práv, Občanské právo, Rodinné právo, Pracovní právo, Občanské soudní řízení, Správní právo, Trestní právo hmotné a procesní.
 • Základy obchodního práva, Rozdíl mezi obchodním právem a občanským právem, Obchodní společnosti a družstva, Obchodní rejstřík, Hospodářská soutěž, Obchodní závazkové vztahy, Typy smluv, Závazkové vztahy v mezinárodním obchodu, Podnikání zahraničních osob v ČR. Další právní předpisy související s podnikáním to jest Živnostenské právo, Finanční právo, Insolvenční právo.
 • Psychologické metody získávání a zpracování faktů. Struktura osobnosti, její determinace a vývoj. Základní dimenze emocí, vnitřní a vnější zdroje emocí, spojení emocí s motivací. Pracovní motivace. Stres, signály distresu, druhy a typy stresorů. Mentální hygiena. Sociální kognice. Sociální komunikace. Sociologie a její úloha v moderní společnosti. Socializace, sociální kontrola, sociální role. Sociální skupiny. Genderové role, nový systém genderových vztahů. Sociologické metody. Etické zásady spojené s výzkumem.

Předměty specializací

Specializace Finance a účetnictví

Specializaci tvoří předměty Finanční analýza (FA), Pojišťovnictví a pojistná matematika (POJM) a Controlling a řízení nákladů (CRN).

Hlavní tématické okruhy znalostí ze této specializace jsou:

 • DuPontův rozklad rentability podniku, Ekonomická přidaná hodnota (EVA)
 • Analýza cenných papírů, bankrotní modely, bonitní modely.
 • Charakteristika a druhy pojištění (životní a neživotní pojištění; tarifování a principy výpočtu pojistného v neživotním pojištění)
 • Pojistné trhy (subjekty, pojišťovací zprostředkovatelé; výpočet pojistného v systémech bonus-malus)
 • Systém vnitřního ekonomického řízení podniku (vymezení středisek a jejich číselníky, sestavení rozpočtů nákladů středisek, kontrola plnění rozpočtů rozbor odchylek).
 • Vnitropodnikové a vnitrokoncernové výkaznictví (reporting).

Specializace Projektový management

Specializaci tvoří předměty Projektové řízení I. (PR1), Projektové řízení II. (PR2), Techniky projektového managementu (TPM).

Hlavní tématické okruhy znalostí z této specializace jsou:

 • Základy řízení projektů (projektový tým, hierarchická struktura činností, plánování, přiřazování zdrojů)
 • Časová analýza (etoda CPM, Ganttův diagram, metoda PERT a simulace Monte Carlo)
 • Vyhodnocování efektivnosti projektů (odhad nákladů a ceny, nákladová analýza - CPM/COST)
 • Řízení rizik projektů
 • Audit projektů

Specializace Veřejná správa a regionální rozvoj

Specializaci tvoří předměty Samospráva ve veřejné správě (SVS), Státní správa ve veřejné správě (SSV), Regionální rozvoj (RR).

Hlavní tématické okruhy znalostí ze této specializace jsou:

 • Vztah veřejné správy, státní správy a veřejnosti
 • Státní služba, její principy, východiska
 • Veřejná samospráva (právo na samosprávu, úrovně územní samosprávy, samostatná působnost měst a obcí, krajů, příspěvkové organizace spojené s rozpočty samosprávných územních celků)
 • Typologie regionů, regionální a strukturální politika EU (programování a financování, strategické dokumenty státu a regionů NUTS II, role volených představitelů státu, krajů a samospráv, územní plánování)
 • Kvalita života v regionu (základní charakteristiky úrovně rozvoje, regionální analýza a regionální ukazatele, role statistiky a dostupnosti dat, SWOT analýza, programy a strategie rozvoje).
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...