Průvodce praxí

Výstupy

V případě první kategorie praxe (tvorba měřitelného výstupu, praxe typu "projekt", viz kapitola Popis průběhu praxe) bude hlavním výstupem praxe vlastní produkt činnosti studenta. Další požadované výstupy jsou uvedeny níže.

Deník praxe

Student minimálně jedenkrát týdně provede zápis do elektronického formuláře, který je přístupný v portálu praxe.vspj.cz, v němž uvede, které činnosti v příslušném období vykonával. 

Závěrečná zpráva o průběhu a výstupech praxe

Dokument "Závěrečná zpráva o průběhu a výstupech praxe" je krátká a výstižná zpráva (rozsah 1–2 stránky formátu A4), ve které bude uvedeno:

 • zaměření firmy
 • stručný popis činností, které student na praxi vykonával
 • popis výstupu praxe, pokud má praxe konkrétní výstup (varianta "projekt")
 • zhodnocení významu praxe pro studenta (získané znalosti, dovednosti, návyky, pozitivní a negativní zkušenosti…)
 • jaké předměty by student doporučil pro zavedení na VŠPJ před nástupem na praxi
 • téma bakalářské práce, pokud si ho student na praxi vybral
 • doporučení pro další konání praxí v této firmě
 • co by student obecně doporučil ohledně organizace praxí

Vzor zprávy o průběhu praxe je k nalezení v sekci "Dokumenty" v portálu praxe.vspj.cz. Zpráva bude odevzdána nejpozději do třech týdnů po ukončení praxe. Zprávu student odevzdá elektronicky do portálu praxí.

Elektronická prezentace průběhu praxe pro její obhajobu

Na základě předchozího dokumentu "Závěrečná zpráva o průběhu a výstupech praxe" a deníku praxe si student připraví elektronickou prezentaci pro obhajobu své praxe. Prezentace bude obsahovat 10-15 snímků tak, aby její délka byla 10 minut. V této prezentaci student zrekapituluje:

 • typ praxe a zaměření firmy
 • popis výstupu praxe, pokud má praxe konkrétní výstup (varianta "projekt")
 • popis 2-3 nejzajímavějších řešených problémů, pokud je praxe ve variantě soustavná činnost
 • zhodnocení praxe studentem, doporučení pro další konání praxí v této firmě
 • téma seminární/bakalářské práce, pokud si ho student na praxi vybral

Student odevzdá elektronickou prezentaci do portálu praxe.vspj.cz. Konkrétní termín obhajoby prezentace bude upřesněn v průběhu semestru. Smyslem prezentace je seznámit kolegy a členy katedry s praxí studenta, dále má za úkol rozvíjet prezentační schopnosti studenta a také připravit studenta na obhajobu bakalářské práce.

Hodnocení praxe studentem

Student vyplní v portálu praxe.vspj.cz online strukturovaný dotazník, který bude sloužit jednak k porovnávání průběhu praxe na jednotlivých oborech, jednak zde student u procvičovaných činností uvede, jak moc danou činnost v rámci praxe využíval a také zhodnotí úroveň připravenosti pro tuto činnost. Zpráva bude odevzdána nejpozději do třech týdnů po ukončení praxe.

Potvrzení o absolvování praxe a hodnocení studenta organizací

Vzory dokument Potvrzení o absolvování odborné praxe a její hodnocení je k dispozici v portálu praxe.vspj.cz. Toto potvrzení a hodnocení vystavuje organizace, kde student vykonával praxi. Musí být potvrzeno, že student absolvoval praxi či přípravu v předepsané délce. Dále musí být potvrzeno, že student na praxi vytvořil požadovaný výstup dle schválené specifikace nebo že svědomitě vykonával stanovenou soustavnou činnost (dle typu praxe). Zástupce organizace vyplní dotazník, v němž stručně charakterizuje a zhodnotí praxi daného studenta. Potvrzení a hodnocení bude odevzdáno nejpozději do třech týdnů po ukončení praxe, a to v listinné podobě na sekretariát katedry a v elektronické podobě (sken podepsaného a orazítkovaného dokumentu) do portálu praxí.

Seminární práce (nepovinná)

Jestliže student na praxi započal se zpracováváním své bakalářské práce, předpokládá se, že v něm bude pokračovat v rámci svého semestrálního projektu. Seminární práce pak může sloužit jako podklad pro zápočet v předmětu Semestrální projekt. 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...