Průvodce praxí

Popis průběhu praxe

Zařazení do studijního plánu

Předmět Odborná praxe:

 • je hodnocen 22 kredity (resp. 20 kredity pro stud. program z roku 2016/2017)
 • je požadováno absolvovat ve firmě praxi v délce 560 hodin (14 pracovních týdnů)
 • v doporučeném studijním plánu je předmět zařazen do 6. semestru

Administrativní zajištění praxe na VŠPJ

Odborné praxe stud. programu ATPP  jsou zajištěny dvěma rolemi na katedře technických studií, garantem praxe a referentem praxe.

Úlohou garanta praxe je zejména:

 • posuzovat a schvalovat nahlášené praxe
 • kontrolovat průběh praxe
 • hodnotit a schvalovat výstupy absolvovaných praxí
 • udělovat zápočet
 • dbát o bezproblémovou organizaci praxí na katedře technických studií a řešit závažené problémy spojené s odbornými praxemi

Úlohou referenta praxe je zejména

 • administrativně zajišťovat praxe
 • evidovat potřebné dokumenty týkající se odborných praxí
 • poskytovat konzultační servis ohledně praxí

Obecná pravidla

Praxe pragramu ATPP lze obecně rozdělit do dvou kategorií, podle typu praxe se bude lišit i způsob kontroly, provádění a hodnocení praxe:

 • student se podílí na tvorbě konkrétního měřitelného produktu či výstupu (program, analýza, návrh či implementace databáze, experiment apod.), praxe typu "projekt"
 • student se podílí na každodenní soustavné činnosti (např. průběžná správa sítě vč. identifikace a řešení problémů, testování SW, virtualizace, správa datových úložišť apod.)

V obou případech je třeba dbát na soulad vykonávaných činností s profilem absolventa (viz též ÚvodTeoretické znalosti a Činnosti k procvičení).

Před nástupem na praxi

Nejpozději 3 týdny před začátkem praxe student nahlásí svou praxi v portálu praxe.vspj.cz

Dále projde nahlášená praxe kontrolou garanta praxí, zda vyhovuje podmínkám kladeným na praxi a studovanému stud. programu. Nejpozději do 10 pracovních dnů od nahlášení praxe bude student informován, zda je praxe schválena.

Subjekt (firma), který nabízí praktikantské místo, si může při přihlášení studenta na praxi vyžádat absolvování vstupního testu studentem. Pokud je shledáno, že student nemá požadovanou úroveň, má subjekt právo studenta odmítnout.

Nejpozději 5 pracovních dnů před nástupem na praxi student odevzdá referentovi praxí Smlouvu o zajištění praxe se všemi náležitostmi. Smlouvu nalezne student v portálu praxí poté, co je jeho praxe garantem schválena. Smlouva je vygenerována se všemi náležitostmi a údaji, která student vyplnil při nahlášení. Smlouvu o odborné praxi potvrzuje za VŠPJ vedoucí příslušné katedry. Ve smlouvě musí být uveden pověřený pracovník, odpovídající za průběh odborné praxe studenta, kterého stanoví organizace. Vyžaduje se (viz též Popis místa praxe), aby tento pracovník měl vysokoškolské vzdělání alespoň úrovně Bc. (v odůvodněných případech lze od tohoto požadavku upustit).

V průběhu praxe

Student v průběhu odborné praxe aspoň jedenkrát za týden vyplňuje deník praxe v portálu praxe.vspj.cz.  V průběhu praxe dochází ke kontrolám ze strany VŠPJ – viz níže. 

Po ukončení praxe

Zápočet bude udělen garantem praxe na základě splnění podmínek uvedených v kapitole Hodnocení praxe.

Schvalování a kontrola průběhu praxe

Schvalování praxe se děje na základě informací uvedených ve formuláři "Nahlášení praxe" (k dispozici v sekci dokumenty v portalu praxe.vspj.cz).  Požadavky na specifikaci se liší podle typu praxe dle dělení, které bylo uvedeno výše v Obecných pravidlech v kapitole Popis průběhu praxe. Detailní informace o kontrole průběhu praxe jsou uvedeny níže, vždy však platí, že bude průběžně kontrolován deník praxe.

Tvorba měřitelného výstupu (varianta "projekt")

1) Schválení praxe tohoto typu je podmíněno:

 • přesnou specifikací výchozího stavu problému (zadání, co již je analyzováno, co již je implementováno, jaké experimenty již byly realizovány)
 • přesnou specifikací konečného výstupu praxe (např. popis plánované funkčnosti programu, popis zamýšlené analýzy, nástin plánovaných experimentů)
 • přesné vymezení úlohy studenta při řešení daného problému (např. student naprogramuje modul X, provede sérii experimentů Y-Z)

Výše uvedené informace musí dodat zadavatel praxe (firma) a musejí být uvedeny ve formuláři "Nahlášení praxe".

2) Student si může se zaměstnavatelem dohodnout specifický režim vykonávání praxe, kdy nemusí být neustále přítomen na pracovišti, ale může vykonávat činnosti spojené s praxí z libovolného místa, tuto skutečnost vyznačí ve formuláři "Nahlášení praxe".

3) Kontrola splnění praxe probíhá srovnáním specifikace dle bodu 1) se skutečně realizovaným stavem.

 • Pokud v průběhu vykonávání praxe dojde k významnější změně specifikace dle bodu 1), je student povinen tuto skutečnost oznámit garantovi praxe, který rozhodne o dalším postupu.
 • Kontrolu provádí garant praxí, popř. jiná osoba, pověřená garantem praxí – jestliže student během praxe pracuje na své bakalářské práci, může být touto osobou jeho vedoucí.
 • Jestliže je předmět činnosti chráněn jako firemní know-how, musí být předem s firmou prokazatelně dohodnuty podmínky, za jakých bude kontrola probíhat.

4)    Pokud zaměstnavatel zjistí hrubé porušování pracovních povinností ze strany studenta, informuje o tom garanta praxí; takové zjištění může být důvodem pro neudělení zápočtu.

Průběžná soustavná činnost

1) Schválení praxe tohoto typu je podmíněno:

 • přesnou specifikací pracovní náplně studenta, tj. konkrétní popis jeho povinností, kompetencí a zodpovědnosti. Není možné akceptovat vágní popis typu „student bude vykonávat činnosti dle požadavků nadřízeného“
 • udáním místa pracoviště, kde bude student praxi vykonávat, a udáním hodin, během nichž se student bude nacházet na pracovišti

Výše uvedené informace musí dodat zadavatel praxe (firma) a musejí být uvedeny ve formuláři "Nahlášení praxe".

2) Student musí být po celou dobu praxe přítomen na stanoveném pracovišti ve stanovených hodinách.

3) Kontrola plnění praxe se děje namátkovými kontrolami, zda je student přítomen na pracovišti a zda vykonává stanovenou činnost.

 • Pokud v průběhu vykonávání praxe dojde k významnější změně specifikace dle bodu 1), je student povinen tuto skutečnost oznámit garantovi praxe, který rozhodne o dalším postupu.
 • Kontrolu provádí garant praxí, popř. jiná osoba, pověřená garantem praxí – jestliže student během praxe pracuje na své bakalářské práci, může být touto osobou jeho vedoucí.
 • Jestliže je předmět činnosti chráněn jako firemní know-how, musí být předem s firmou prokazatelně dohodnuty podmínky, za jakých bude kontrola probíhat.

4) Pokud zaměstnavatel zjistí hrubé porušování pracovních povinností ze strany studenta, informuje o tom garanta praxí. Takové zjištění může být důvodem pro neudělení zápočtu.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...