Průvodce praxí
Publikováno: 22. 3. 2018 02:51
Autor: Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

Úvod

Význam a cíle předmětu odborná praxe

Vysoká škola polytechnická Jihlava (dále jen „VŠPJ“) je veřejná neuniverzitní vysoká škola, která klade velký důraz na spolupráci s aplikační sférou. Povinnou součástí studijních plánů všech akreditovaných bakalářských oborů je odborná praxe dlouhodobého charakteru, čímž se VŠPJ liší od ostatních vysokých škol univerzitního typu. Cílem odborné praxe je umožnit studentům ověřit si znalosti a dovednosti získané studiem jednotlivých předmětů příslušného studijního oboru, a to při praktických činnostech v konkrétních situacích v subjektech podnikatelského i veřejného sektoru. Možnost procvičit si teoretické vědomosti v praxi a získat pracovní zkušenosti již během studia je pro studenty jedinečnou příležitostí ke zvýšení šancí pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce. Studenti, kteří během odborné praxe prokážou dobré znalosti, dovednosti, morální vlastnosti a aktivní přístup při plnění pracovních úkolů, mohou po ukončení studia na VŠPJ v dané organizaci získat dokonce i stálé zaměstnání.

Význam bakalářské práce ve spojení s odbornou praxí

Jedním z cílů úspěšného absolvování odborné praxe je i vypracování bakalářské práce na téma dohodnuté s poskytovatelem praxe. Téma bakalářské práce by mělo vycházet z problémů, které organizace řeší na pracovištích, kde student praxi absolvuje. Při každodenním kontaktu s pracovníky organizace, kde studenti vykonávají svou odbornou praxi, je možné získat řadu podstatných zdrojů, dat a informací k vypracování především praktické části bakalářské práce. Takového plnohodnotné absolvování odborné praxe spojené se zpracováváním bakalářské práce významným způsobem doplní a obohatí studentům jejich znalosti a dovednosti získané teoretickým studiem. Což v konečném důsledku napomůže do značné míry studentům úspěšně dokončit studium na VŠPJ a lépe se uplatnit na trhu práce.

Základní pojmy praxe:

Definice praxe

Slovo praxe pochází z řečtiny a označuje několik navzájem souvisejících pojmů. V základním smyslu slova se jedná o zavedený, obvyklý způsob chování, jednání či nějakého společenského postupu, ať už jednotlivce či širší společenské skupiny. V běžné řeči je opakem praxe pojem teorie. Myslitelem, který jako první definoval vztah teorie a praxe, byl Aristoteles. Slovo praxe ale může sloužit také jako synonymum pro něčí zcela konkrétní osobní zkušenost, zběhlost, zručnost a dovednost. Tomuto významu praxe se budeme věnovat, ale také využijeme část prvního významu „obvyklý způsob chování, jednání či společenského postupu“. Opakem praxe v tomto smyslu slova pak může být třeba slovo nezkušenost.

Nezkušenost/ zkušenost….

Student je školou připravován v dostatečně širokém spektru vědomostí, v některých předmětech i dostatečně detailně pro vykonávání svého budoucího povolání. Ani ti nejlepší učitelé, kteří používají sofistikované metody výuky s nejnovějšími teoretickými poznatky, nejsou schopni připravit 100% studenta pro výkon jeho povolání tak, aby student měl zkušenosti, byl zběhlý, zručný a dovedný. Toto je samozřejmě poplatné už citovanému širokému spektru vyučování, bez kterého se ale výuka nemůže obejít. Takže, v rozdílu do 100 % je obsažena i nezkušenost. Předmět odborná praxe je zařazen do studijního programu proto, aby se míra nezkušenosti studenta minimalizovala. Z tohoto důvodu je tomuto předmětu věnován ve studijním programu příslušné penzum času.

 Formalizace

Nyní je potřeba se zmínit i o části definice významu slova praxe z předcházejícího odstavce, „obvyklý způsob chování, jednání či společenského postupu“. Student by měl očekávat, že se v organizaci, ve které bude odbornou praxi vykonávat, s obvyklým způsobem chování a jednání setká. Většinou se uvedené zahrnuje pod pojem formalizace. Záleží více na velikosti a stáří firmy jak má formalizaci zvládnutou. Není to sice pravidlo, ale větší a trochu starší firmy na tom bývají po této stránce o trochu lépe. To znamená, že student by měl očekávat, že se setká s dokumenty jako např:

  • Organizační řád
  • Organizační směrnice
  • Směrnice certifikovaných systémů řízení (ISO 9001, ISO 14001….a další)
  • Příkazy ředitele organizace
  • Příkazy manažerů
  • Technická dokumentace (konstrukční, technologická..)
  • Obchodní dokumentace

Záleží však na typu organizace, jak jsou uvedené dokumenty pojmenovány a jaký mají význam.

Toto je pomyslná první část odborné praxe studenta, ve které by si měl student uvědomit souvislosti formalizace s některými studovanými předměty a měl by dokázat provést její kritické zhodnocení. Ve svém kritickém zhodnocení by si mohl student povšimnout i možných neformálních struktur a také kultury organizace. Stejně tak by měl student identifikovat komplexnost organizace tvořenou technickým, sociálním, ekonomickým a kybernetickým subsystémem a zhodnotit vzájemné působení těchto subsystémů.

Strategický management

S tímto pojmem se student v několika předmětech setkává. Měl by být seznámen s pojmy jako je vize, poslání, cíl, strategie…..atd. S čím však student nemůže být při výuce seznámen, je vnímání těchto pojmů a jejich konkrétní náplně v průřezu celé organizace. Ať se jedná o manažery nebo řadové pracovníky. Faktický dopad strategického managementu a způsob jeho provádění by měl být dalším předmětem zájmu studenta vykonávajícího odbornou praxi.

Management

Jak už je výše uvedeno, student je teoreticky připravován v širokém spektru manažerských metod pro řízení v organizacích rovněž širokého spektra. Na tomto místě by si student měl uvědomit, že proces managementu se odehrává v jedné rovině a reálný pohyb organizace v rovině druhé. Student by se měl v průběhu praxe seznámit s reálným pohybem organizace, to znamená, jaký nebo co je výstup organizace (produkt, služba…) a komu je poskytován, jaké jsou vstupy organizace (materiální, kooperační, lidské, finanční…), co je důležité, způsoby transformace vstupů na výstupy (logistika, produkce, poskytování služeb….). Další pohyby, které by měl student v organizaci poznat je tok informací jak v rovině realizační, tak v rovině manažerské a opět co je důležité, tok informací mezi těmito rovinami. V současné době jsou v mnoha organizacích využívány informační systémy pro generaci, řízení toku a zpracování informací.

Pracovní pozice

V průběhu vykonávání praxe bude student vykonávat činnosti na určité konkrétní pracovní pozici nebo eventuálně na několika pracovních pozicích postupně. Na tomto místě by si měl student uvědomit, že je součástí určitého procesu, to znamená, že vykonává příslušnou operaci konkrétního procesu. Student by měl, především vlastní iniciativou, poznat celý proces alespoň rámcově, ale předcházející a následnou operaci detailně. Doporučuje se, aby student pracoval postupně v několika pracovních pozicích pro lepší poznání procesů organizace.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...