1. Úvod

Význam a cíle předmětu odborná praxe

Vysoká škola polytechnická Jihlava (dále jen „VŠPJ“) je veřejná neuniverzitní vysoká škola, která klade velký důraz na spolupráci s aplikační sférou. Povinnou součástí studijních plánů všech akreditovaných bakalářských oborů je odborná praxe dlouhodobého charakteru, čímž se VŠPJ liší od ostatních vysokých škol univerzitního typu. Cílem odborné praxe je umožnit studentům ověřit si znalosti a dovednosti získané studiem jednotlivých předmětů příslušného studijního oboru, a to při praktických činnostech v konkrétních situacích v subjektech podnikatelského i veřejného sektoru. Možnost procvičit si teoretické vědomosti v praxi a získat pracovní zkušenosti již během studia je pro studenty jedinečnou příležitostí ke zvýšení šancí pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce. Studenti, kteří během odborné praxe prokážou dobré znalosti, dovednosti, morální vlastnosti a aktivní přístup při plnění pracovních úkolů, mohou po ukončení studia na VŠPJ v dané organizaci získat dokonce i stálé zaměstnání.

Význam bakalářské práce ve spojení s odbornou praxí

Jedním z cílů úspěšného absolvování odborné praxe je i vypracování bakalářské práce na téma dohodnuté s poskytovatelem praxe. Téma bakalářské práce by mělo vycházet z problémů, které organizace řeší na pracovištích, kde student praxi absolvuje. Při každodenním kontaktu s pracovníky organizace, kde studenti vykonávají svou odbornou praxi, je možné získat řadu podstatných zdrojů, dat a informací k vypracování především praktické části bakalářské práce. Takovéto plnohodnotné absolvování odborné praxe spojené se zpracováváním bakalářské práce významným způsobem doplní a obohatí studentům jejich znalosti a dovednosti získané teoretickým studiem, což v konečném důsledku napomůže do značné míry studentům úspěšně dokončit studium na VŠPJ a lépe se uplatnit na trhu práce.

Profil absolventa

 • Schopnost řídit činnosti podnikatelských a veřejnoprávních subjektů, činnosti související se založením a chodem podnikatelského subjektu,
 • komunikovat v pracovním týmu v českém i cizím jazyce, koordinovat pracovní postupy a součinnosti jednotlivých útvarů v podniku,
 • koordinovat činnosti různých podnikatelských a veřejnoprávních subjektů činných v cestovním ruchu na úrovni města, regionu, státu,
 • uplatňovat odbornou činnost ve službách aktivního a pasivního cestovního ruchu s ohledem na specifika jednotlivých teritorií, národností a zájmových skupin,
 • používat základní nástroje řízení v oblasti pracovněprávních vztahů,
 • využívat integrovaných informačních systémů a dalších informačních technologií při poskytování služeb cestovního ruchu,
 • vykonávat činnost průvodců a delegátů,
 • orientovat se v právních normách a předpisech cestovního ruchu a kvalitně ovládat právní základy vedení účetnictví,
 • analyzovat finanční situaci, včetně základních daňových otázek, a vyhledávat optimální řešení,
 • aplikovat střediskové řízení firmy z pohledu manažerského i nákladového, včetně dopadů na účetní a daňový systém,
 • aplikovat marketingové řízení v oblasti cestovního ruchu,
 • uplatnit se v oblasti personálního a finančního managementu institucí veřejné správy (informační středisko, kulturní památka, odbory cestovního ruchu městských a krajských úřadů) nebo různých typů podniků působících v cestovním ruchu.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz