2. Teoretické znalosti

Cestovní ruch 1, 2

 • Orgány a organizace CR v ČR i ve světě,
 • specifika jednotlivých druhů a forem CR,
 • právní úprava CR v ČR a v EU,
 • služby v cestovním ruchu,
 • etický kodex,
 • vývojové trendy v cestovním ruchu.

Podniková ekonomie

 • Typologie podnikových forem,
 • majetková a kapitálová struktura podniku,
 • financování podnikatelských činností,
 • hodnocení efektivnosti v podniku.

Management cestovních kanceláří a agentur

 • Právní podmínky vzniku a provozu CA, CK,
 • cestovní smlouva,
 • produkt CK,
 • marketing a reklama CK, CA.

Management ubytovacích zařízení

 • Legislativní normy upravující provoz ubytovacích zařízení,
 • kategorie ubytovacích zařízení,
 • hotelový provoz,
 • IT v hotelnictví,
 • organizační struktura hotelu.

Management

 • Manažerské rozhodování, plánování,
 • vedení lidí a týmů,
 • motivace zaměstnanců,
 • organizování podniku.
 • vývoj a základní funkce managementu.

Management destinace

 • Organizace a řízení destinace,
 • strategický marketing destinace,
 • taktický marketing destinace,
 • komunikační strategie destinace CR.

Marketing A, B

 • Principy a formy MGA koncepcí,
 • analýza marketingového prostředí,
 • chování a rozhodování spotřebitelů,
 • marketingový mix,
 • výzkum trhu,
 • marketingový kontrolní systém.

Marketing CR

 • Marketingový informační systém,
 • marketingový výzkum a jeho využití v cestovním ruchu.

Mikroekonomie

 • Trh, nabídka, poptávka,
 • analýza chování spotřebitele, poptávka, poptávané množství a jeho změny,
 • produkční funkce firmy, náklady a příjmy firmy, zisk, pravidlo maximalizace zisku,
 • rovnováha firmy na dokonale a nedokonale konkurenčních trzích, 
 • trh výrobních faktorů a jeho specifika.

Makroekonomie

 • Peníze a bankovní soustava,
 • fiskální politika,
 • monetární politika,
 • finanční trhy,
 • ekonomický růst a hospodářské cykly.

Evropská ekonomická integrace

 • Integrační procesy v EU,
 • institucionální systém EU,
 • regionální a strukturální politika v ČR a v EU, její legislativní východiska.

Veřejné finance

 • Regionální a strukturální politika,
 • veřejné finance ve smíšené ekonomice,
 • státní rozpočet,
 • principy hospodaření územních samosprávních celků a organizačních složek státu,
 • finanční řízení a vyhodnocování veřejných projektů.

Finanční účetnictví 1, 2

 • Mezinárodní a česká legislativní úprava,
 • účetní doklady, knihy,
 • účetní zápisy a opravy,
 • účtová osnova podnikatelských subjektů,
 • účetní výsledek hospodaření.

Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu

 • Hotelový rezervační systém,
 • reservační systém cestovních kanceláří,
 • základy GPS,
 • geocaching.

Trvale udržitelný cestovní ruch

 • Agenda 21 pro CR,
 • ekoturismus a další žádoucí formy a druhy CR,
 • legislativa udržitelného rozvoje,
 • management a marketing udržitelného CR.

Kulturní dědictví a cestovní ruch A, B

 • Charakteristika jednotlivých epoch, stylů, jejich představitelů a významných děl.

Geografie

 • Geografické aspekty CR,
 • typologie oblastí a středisek CR v ČR i zahraničí.

Právo

 • Teorie práva,
 • ochrana lidských práv
 • občanské soudní řízení,
 • jednotlivé právní oblasti.

Cizí jazyk 1, 2

 • Znalost a aktivní užívání gramatických pravidel,
 • porozumění i aplikace všeobecné i odborné slovní zásoby,
 • práce s odborným textem.

Aplikovaná sociální psychologie

 • Zvládání emocí a konfliktů,
 • duševní hygiena, coping,
 • sociálně komunikační dovednosti,
 • týmová spolupráce, práce se skupinou,
 • pracovní motivace, spokojenost na pracovišti.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz