5. Popis průběhu a kontroly praxe

Zařazení do studijního plánu

Předmět Praxe CR je hodnocen 28 kredity a v platných studijních plánech je zařazen do 6. semestru. Odborná praxe pro obor Cestovní ruch je rozdělena do 5 částí. Každý student musí absolvovat všech 5 částí praxe, teprve po jejich úspěšném absolvování získá zápočet  a 28 kreditů. Tento průvodce se týká pouze praxe v délce 14 týdnů. Informace potřebné k absolvování ostatních částí praxe najdete v elearningovém kurzu Praxe CR po přihlášení do elearning.vspj.cz.

Zajištění praxe

Studenti si praxe zajišťují podle svého zaměření sami. Jako podpory při hledání místa praxe může student/ka využít databázi pracovních pozic VŠPJ, konzultací u referentky praxí a tuto příručku. Úroveň požadovaného výkonu vždy musí odpovídat vysokoškolskému studiu a pracovní pozice na praxi musí korespondovat se studovaným oborem Cestovní ruch.

Pozor! Nebudou uznány činnosti neodborné povahy, např. úklidové práce.

Doporučení: Student/ka by si měl/a vybírat praxi s přihlédnutím na vybrané (či uvažované) téma své bakalářské práce.

Studijním plánem je doporučeno souvislou čtrnáctitýdenní odbornou praxi absolvovat v 6. semestru. Do tohoto semestru si student/ka ve stanoveném termínu zaregistruje jediný předmět – Praxe CR.

Před nástupem na 14ti týdenní praxi

Nejpozději třicet dní před nástupem na 14ti týdenní praxi student/ka nahlásí místo výkonu praxe ke kontrole tak, že v IS nahlásí místo praxe (Praxe > Nahlásit místo praxe). U nahlášené praxe bude posouzeno, zda obsahově vyhovuje podmínkám kladeným na praxi v rámci studovaného oboru a zda si v jejím průběhu student/ka procvičí minimálně jednu činnost k procvičení. V případě, že zvolená praxe je nevyhovující, bude student/ka informován/a nejpozději do deseti dnů od nahlášení praxe prostřednictvím IS. Ve sporných případech rozhodne garantka praxí.

Nejpozději jeden den před nástupem na praxi student/ka odevzdá referentce praxí smlouvu o zajištění praxe se všemi náležitostmi a podepsanou oběma smluvními stranami (tj. VŠPJ a organizací, kde bude student/ka na praxi). Základní návrh smlouvy je k dispozici ke stažení v e-learningovém kurzu Praxe CR. Student/ka má povinnost si včas ověřit, zda toto znění smlouvy organizace akceptuje tak, aby byl schopen/byla schopna dodržet termín odevzdání smlouvy.

U praxí vykonávaných v zahraničí je nezbytné,a by student měl sjednáno odpovídající pojištění na celou dobu své praxe (doporučení: cestovní pojištění minimálně v rozsahu pojištění léčebných výloh, úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu). Za sjednání uvedeného pojištění je odpovědný student.

Student/ka má dále povinnost zjistit si před absolvováním praxe všechny požadavky, které jsou uvedeny v kurzu Praxe CR na elearning.vspj.cz.

Nedodržení uvedených termínů může vést k zamítnutí praxe.

V průběhu praxe

Průběžnou povinností studenta/studentky během praxe je vyplňovat deník praxe prostřednictvím IS VŠPJ, ideálně 1x týdně, nejméně 1x za 14 dní. Ve výjimečných případech, kdy nebude mít student/ka v průběhu praxe žádnou možnost přístupu na internet, si dopředu dohodne s referentkou praxí individuální náhradní způsob průběžného odevzdávání deníku praxe. 

Je žádoucí, aby student během praxe začal pracovat na bakalářské práci.

Po ukončení praxe

Student/ka má v IS vyplněný deník praxe, který vyplňuje průběžně. Odevzdá závěrečnou zprávu, hodnocení praxe studentem, hodnocení praxe organizací, potvrzení zaměstnavatele o absolvování praxe.

Schvalování a kontrola průběhu praxe

Kontrola praxe bude probíhat jednak kontrolou průběžně odevzdávaných deníků praxe, dále telefonickým či emailovým prověřováním, nebo návštěvou místa výkonu praxe. Pokud organizace bude po studentovi dlouhodobě požadovat jiné úkoly nebo jinou činnost (zejména neodpovídající studovanému programu a požadované úrovni odbornosti), než která odpovídá dohodnutému obsahu odborné praxe, má student/ka povinnost neprodleně informovat o této skutečnosti referentku praxí. Také jakoukoliv změnu v místě odborné praxe student/ka neprodleně nahlásí referentce praxí. Pokud tak neučiní, vystavuje se riziku neuznání dané části praxe a jejímu následnému opakování.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz