6. Výstupy praxe

Deník praxe

Deník praxe vyplňuje student v Informačním systému školy. Zadává stručnou charakteristiku denních činností. Student minimálně 1 X za týden ( ve výjimečných případech 1 x za 2 týdny)  provede zápis do elektronického formuláře, který bude součástí IS. Pokud bude student dlouhodobě bez připojení na internet, domluví se před nástupem na praxi s referentkou praxí na postupu vyplňování deníku praxe.

Nejpozději tři týdny před termínem registrace do semestru následujícího po semestru, ve kterém byla vykonána praxe, odevzdá student referentce praxí všechyn výstupy praxe (formuláře jsou ke stažení v e-learningovém kurzu Praxe CR).

Závěrečná zpráva

Krátká a výstižná zpráva (rozsah 1–2 stránky formátu A4), ve které student

  • stručně popíše činnosti, které na praxi vykonával,
  • zhodnotí jejich přínos pro jeho studium,
  • případně zhodnotí přínos pro BP,
  • popíše klady praxe, tedy to, co mu praxe přinesla,
  • popíše nedostatky, se kterými se v průběhu praxe setkal.

Hodnocení praxe studentem

Student vyplní a odevzdá dotazník, který bude mít dvě části:

  • jednotné otázky pro studenty všech kateder
  • seznam  činností k procvičení

Hodnocení studenta organizací

Student požádá zástupce dané organizace o vyplnění elektronického formuláře. Tento formulář je k dispozici i v anglickém, německém a španělském jazyce.

Seminární práce

Seminární práci student zpracuje pouze v případě, že informace získané na praxi využije pro svou BP nebo jiný výstup, který student aktivně využije při dalším studiu. Seminární práce by měla mít rozsah 5 až 10 stránek formátu A4 a bude ji zadávat a hodnotit vedoucí BP či jiný akademický pracovník v navazující výuce a poskytne tím studentovi zpětnou vazbu.

Potvrzení zaměstnavatele o absolvování praxe

Nyní slouží jako potvrzení zaměstnavatele o absolvování praxe formulář Hodnocení studenta organizací. Jednotný formulář pro všechny studenty VŠPJ bude ještě vypracován.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz