7. Hodnocení praxe

Hodnocení praxe vychází z odevzdání materiálů uvedených v kapitole 6 Výstupy praxe. Konkrétně se jedná o: deník praxe, závěrečnou zprávu, hodnocení praxe studentem, hodnocení studenta organizací, seminární práci a potvrzení zaměstnavatele o absolvování praxe.

Další informace o hodnocení praxe v délce 14 týdnů:

Tvorba měřitelného výstupu

 • Schválení praxe v délce 14 týdnů je podmíněno přesným vymezením činností k procvičení, které na praxi vykonával.
 • Kontrola splnění praxe probíhá srovnáním specifikace dle bodu 1) se skutečně realizovaným stavem:
 1. Pokud v průběhu vykonávání praxe dojde k významnější změně specifikace dle bodu 1), je student povinen tuto skutečnost oznámit garantovi praxe, který rozhodne o dalším postupu.
 2. Kontrolu provádí referent praxí, garant praxí, popř. jiná osoba, pověřená garantem praxí. Jestliže student během praxe pracuje na své bakalářské práci, může být touto osobou vedoucí bakalářské práce.
 3. Jestliže bude při kontrole shledáno, že student nesplnil schválenou specifikaci, může to být důvodem pro neudělení zápočtu.
 4. Je-li je předmět činnosti chráněn jako firemní know-how, musí být předem s firmou prokazatelně dohodnuty podmínky, za jakých bude kontrola probíhat.

Průběžná soustavná činnost

 • Schválení praxe tohoto typu je podmíněno:
 1. Přesnou specifikací pracovní náplně studenta, tj. konkrétní popis jeho povinností, kompetencí a zodpovědnosti. Není možné akceptovat vágní popis typu „student bude vykonávat činnosti dle požadavků nadřízeného“.
 2. Udáním místa pracoviště, kde bude student praxi vykonávat, a udáním hodin, během nichž se student bude nacházet na pracovišti.
 • Kontrola plnění praxe se děje namátkovými kontrolami, zda je student přítomen na pracovišti a zda vykonává stanovenou činnost:
 1. Pokud v průběhu vykonávání praxe dojde k významnější změně specifikace dle prvního bodu, je student povinen tuto skutečnost oznámit garantovi praxe, který rozhodne o dalším postupu.
 2. Kontrolu provádí referent praxí, garant praxí, popř. jiná osoba pověřená garantem praxí. Jestliže student během praxe pracuje na své bakalářské práci, může být touto osobou vedoucí bakalářské práce.
 3. Kontrolující osobě musí být kdykoli v udaných hodinách umožněn přístup na pracoviště za účelem kontroly provádění praxe studentem, kontrolor může zjišťovat aktivitu studenta též u pověřeného pracovníka, který má ve firmě daného studenta na starosti.
 4. Pokud kontrolor z jakéhokoli důvodu nebude moci ověřit, zda student opravdu řádně vykonává stanovené činnosti, bude kontrola považována za negativní. Takové zjištění může být důvodem pro neudělení zápočtu.
 5. Pokud kontrolor zjistí, že student nevykonává řádně stanovené činnosti, popř. není přítomen na pracovišti a není ani omluven, může to být důvodem pro neudělení zápočtu.
 6. Jestliže je předmět činnosti chráněn jako firemní know-how, musí být předem s firmou prokazatelně dohodnuty podmínky, za jakých bude kontrola probíhat.

Udělení zápočtu

Garantka předmětu Praxe CR udělí zápočet pouze studentům, kteří řádně absolvovali všech 5 částí odborné praxe a kteří splnili veškeré stanovené podmínky. Všechny dílčí části praxe musí být splněny nejpozději 3 týdny před termínem registrace do semestru následujícího po semestru, kdy měl student zaregistrován předmět Praxe CR v IS. Slučování praxí není přípustné, student má povinnost absolvovat pět různých částí praxe. Není přípustné vykonávat více praxí ve stejném termínu. Rozdělení čtrnáctitýdenní praxe není přípustné, student má povinnost vykonat souvislou odbornou praxi u jednoho zaměstnavatele.

Zpětné uznání praxe není přípustné. O výjimku může požádat student stejným způsobem jako u ostatních předmětů. Žádat je možné pouze o předmět Praxe CR jako celek. Každá žádost bude posouzena individuálně.

V ojedinělých a řádně zdůvodněných případech je možno požádat o výjimku z pravidel absolvování předmětu garantku praxe oboru Cestovní ruch.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz