Hodnocení praxe

Zápočet bude udělen garantem praxe na základě splnění následujících podmínek:

  • student vyplnil v portálu praxe.vspj.cz deník praxe nejméně jedenkrát za každý týden,
  • student odevzdal referentovi praxe závěrečnou zprávu o průběhu a výstupech praxe,
  • student vyplnil strukturovaný dotazník, charakterizující jeho praxi, v portálu praxe.vspj.cz,
  • student odevzdal referentovi praxí potvrzení o absolvování praxe (který je dostupný v portálu praxe.vspj.cz) v celkové délce 12 týdnů vč. potvrzení o tom, že student na praxi vytvořil požadovaný výstup dle schválené specifikace nebo že svědomitě vykonával stanovenou soustavnou činnost (dle typu praxe),
  • průběh a/nebo výstupy praxe byly schváleny garantem praxí. Přitom:
  1. V případě první kategorie praxe (tvorba měřitelného výstupu, varianta "projekt") bude posuzován vlastní produkt činnosti studenta a to srovnáním schválené specifikace plánovaného výstupu se skutečně realizovaným stavem (viz též Popis průběhu praxe). Posouzení provádí garant praxí, popř. jiná osoba, pověřená garantem praxí – jestliže student během praxe pracuje na své bakalářské práci, může být touto osobou jeho vedoucí. Jestliže bude při kontrole shledáno, že student nesplnil schválenou specifikaci, může to být důvodem pro neudělení zápočtu.
  2. V případě druhé kategorie praxe (soustavná činnost) bude praxe schválena na základě kladných výsledků průběžných kontrol (viz též Popis průběhu praxe). Zjištění negativních kontrol může znamenat neudělení zápočtu.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz