Popis průběhu praxe

Zařazení do studijního plánu

Předmět Praxe AI je hodnocen 10 kredity.

Praxe probíhá zpravidla o prázdninách mezi 4. a 5. semestrem studia. Délka praxe je 12 týdnů. Praxe může začít nejdříve na konci zkouškového období, v akademickém roce 2018/2019 tedy dne 1. 7. 2019. Praxe bude ukončena 22. 9. 2019. Administrativní uzávěrka odevzdání výstupů praxe je 13. 10. 2019.

Dle stávajících pravidel je třeba si předmět Odborná praxe zapsat v semestru po ukončení praxe, tj. standardně v 5. semestru.

Administrativní zajištění praxe na VŠPJ

Odborné praxe oborů AI jsou zajištěny dvěma rolemi na katedře technických studií: garantem praxe a referentem praxe.

Úlohou garanta praxe je zejména:

 • posuzovat a schvalovat nahlášené praxe
 • kontrolovat průběh praxe
 • hodnotit a schvalovat výstupy absolvovaných praxí
 • udělovat zápočet z předmětu Praxe PS/AI
 • dbát o bezproblémovou organizaci praxí na katedře technických studií a řešit závažné problémy spojené s odbornými praxemi oborů AI a PS.

Úlohou referenta praxe je zejména

 • administrativně zajišťovat praxe
 • evidovat potřebné dokumenty týkající se odborných praxí
 • poskytovat konzultační servis ohledně praxí
 • potvrzovat Smlouvu o zajištění praxe.

Obecná pravidla

Praxe oboru AI a PS lze obecně rozdělit do dvou kategorií, podle typu praxe se bude lišit i způsob kontroly, provádění a hodnocení praxe:

 • student se podílí na tvorbě konkrétního měřitelného produktu či výstupu (program, analýza, návrh či implementace databáze, experiment apod.), praxe typu "projekt",
 • student se podílí na každodenní soustavné činnosti (např. průběžná správa sítě vč. identifikace a řešení problémů, testování SW, virtualizace, správa datových úložišť apod.).

V obou případech je třeba dbát na soulad vykonávaných činností s profilem absolventa (viz též ÚvodTeoretické znalosti a Činnosti k procvičení).

Před nástupem na praxi

Nejpozději před začátkem zkouškového období semestru, ve kterém student nastupuje na první část praxe, student nahlásí svou praxi v portálu praxe.vspj.cz. Součástí nahlášení je vyplnění formuláře „Nahlášení praxe“ dostupného v dokumentech. Formulář musí být vložen v elektronické podobě.

Dále projde nahlášená praxe kontrolou garanta praxí, zda vyhovuje podmínkám kladeným na praxi a studovanému oboru. Nejpozději do 10 pracovních dnů od nahlášení praxe bude student informován, zda je praxe schválena.

Subjekt (firma), který nabízí praktikantské místo, si může při přihlášení studenta na praxi vyžádat absolvování vstupního testu studentem; pokud je shledáno, že student nemá požadovanou úroveň, má subjekt právo studenta odmítnout.

Nejpozději 1 den před nástupem na praxi student odevzdá referentovi praxí Smlouvu o zajištění praxe se všemi náležitostmi. Smlouvu o odborné praxi potvrzuje za VŠPJ referent praxí. Ve Smlouvě musí být uveden pověřený pracovník, odpovídající za průběh odborné praxe studenta, kterého stanoví organizace. Vyžaduje se (viz též Popis místa praxe), aby tento pracovník měl vysokoškolské vzdělání alespoň úrovně Bc. (v odůvodněných případech lze od tohoto požadavku upustit).

V průběhu praxe

Student v průběhu odborné praxe aspoň jedenkrát za týden vyplňuje Deník praxe v portálu praxe.vspj.cz. V průběhu praxe dochází ke kontrolám ze strany VŠPJ – viz níže. Je velmi žádoucí, aby si student během praxe dohodl téma své bakalářské práce, na kterém by v průběhu praxe mohl již pracovat.

Po ukončení praxe

Do 4 týdnů po nástupu do semestru následujícího po praxi (standardně 5. semestr) student odevzdá všechny požadované výstupy praxe (viz kapitola Výstupy). Zápočet bude udělen garantem praxe na základě splnění podmínek, uvedených v kapitole Hodnocení praxe.

Schvalování a kontrola průběhu praxe

Schvalování praxe se děje na základě informací uvedených ve formuláři "Nahlášení praxe". (k dispozici v sekci dokumenty v portalu praxe.vspj.cz)  Požadavky na specifikaci se liší podle typu praxe dle dělení, které bylo uvedeno výše v Obecných pravidlech v kapitole Popis průběhu praxe. Detailní informace o kontrole průběhu praxe jsou uvedeny níže, vždy však platí, že bude průběžně kontrolován deník praxe.

Tvorba měřitelného výstupu (varianta "projekt")

1) Schválení praxe tohoto typu je podmíněno:

 • přesnou specifikací výchozího stavu problému (zadání, co již je analyzováno, co již je implementováno, jaké experimenty již byly realizovány),
 • přesnou specifikací konečného výstupu praxe, (např. popis plánované funkčnosti programu, popis zamýšlené analýzy, nástin plánovaných experimentů, apod.),
 • přesné vymezení úlohy studenta při řešení daného problému (např. student naprogramuje modul X, provede sérii experimentů Y-Z apod.).

Výše uvedené informace musí dodat zadavatel praxe (firma) a musejí být uvedeny ve formuláři "Nahlášení praxe".

2) Student si může se zaměstnavatelem dohodnout specifický režim vykonávání praxe, kdy nemusí být neustále přítomen na pracovišti, ale může vykonávat činnosti spojené s praxí z libovolného místa, tuto skutečnost vyznačí ve formuláři "Nahlášení praxe".

3) Kontrola splnění praxe probíhá srovnáním specifikace dle bodu 1) se skutečně realizovaným stavem.

 • Pokud v průběhu vykonávání praxe dojde k významnější změně specifikace dle bodu 1), je student povinen tuto skutečnost oznámit garantovi praxe, který rozhodne o dalším postupu,
 • kontrolu provádí garant praxí, popř. jiná osoba, pověřená garantem praxí – jestliže student během praxe pracuje na své bakalářské práci, může být touto osobou jeho vedoucí,
 • jestliže je předmět činnosti chráněn jako firemní know-how, musí být předem s firmou prokazatelně dohodnuty podmínky, za jakých bude kontrola probíhat.

4) Pokud zaměstnavatel zjistí hrubé porušování pracovních povinností ze strany studenta, informuje o tom garanta praxí; takové zjištění může být důvodem pro neudělení zápočtu.

Průběžná soustavná činnost

1) Schválení praxe tohoto typu je podmíněno:

 • Přesnou specifikací pracovní náplně studenta, tj. konkrétní popis jeho povinností, kompetencí a zodpovědnosti; není možné akceptovat vágní popis typu „student bude vykonávat činnosti dle požadavků nadřízeného“,
 • udáním místa pracoviště, kde bude student praxi vykonávat, a udáním hodin, během nichž se student bude nacházet na pracovišti.

Výše uvedené informace musí dodat zadavatel praxe (firma) a musejí být uvedeny ve formuláři "Nahlášení praxe".

2) Student musí být po celou dobu praxe přítomen na stanoveném pracovišti ve stanovených hodinách.

3) Kontrola splnění praxe probíhá srovnáním specifikace dle bodu 1) se skutečně realizovaným stavem.

 • Pokud v průběhu vykonávání praxe dojde k významnější změně specifikace dle bodu 1), je student povinen tuto skutečnost oznámit garantovi praxe, který rozhodne o dalším postupu,
 • kontrolu provádí garant praxí, popř. jiná osoba, pověřená garantem praxí – jestliže student během praxe pracuje na své bakalářské práci, může být touto osobou jeho vedoucí,
 • kontrolující osobě musí být kdykoli v udaných hodinách umožněn přístup na pracoviště za účelem kontroly provádění praxe studentem, kontrolor může zjišťovat aktivitu studenta též u pověřeného pracovníka, který má ve firmě daného studenta na starosti,
 • pokud kontrolor z jakéhokoli důvodu nebude moci ověřit, zda student řádně vykonává stanovené činnosti, bude kontrola považována za negativní – takové zjištění může být důvodem pro neudělení zápočtu,
 • pokud kontrolor zjistí, že student nevykonává řádně stanovené činnosti, popř. není přítomen na pracovišti a není ani omluven, může to být důvodem pro neudělení zápočtu,
 • jestliže je předmět činnosti chráněn jako firemní know-how, musí být předem s firmou prokazatelně dohodnuty podmínky, za jakých bude kontrola probíhat.

4) Pokud zaměstnavatel zjistí hrubé porušování pracovních povinností ze strany studenta, informuje o tom garanta praxí; takové zjištění může být důvodem pro neudělení zápočtu.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz