Průvodce praxí

Cesta: VŠPJ / Průvodce praxí / KZS – porodní asistentka / Popis průběhu praxe

5. Popis průběhu a kontroly praxe

Individuální odborné praxe oboru Porodní asistentka probíhají v letních měsících po 2. a 4. semestru.

Rozvržení praxe

2. semestr – 200 hodin

 • Gynekologicko-porodnické oddělení,
 • novorozenecké oddělení,
 • prenatální poradny.

4. semestr - 200 hodin

 • Gynekologicko-porodnické oddělení,
 • novorozenecké oddělení,
 • prenatální poradny.

Základní pravidla a organizace praxe

 • Termíny bloků praxí oboru Porodní asistentka jsou vypsány v harmonogramu VŠPJ pro každý akademický rok,
 • pro praxi mimo jihlavskou nemocnici je nutná smlouva, kterou potvrzuje referentka praxí, paní Eva Válková (valkovae@vspj.cz) na základě dodaných podkladů pro smlouvu studentkou, smlouvu naleznete v informačním systému VŠPJ,
 • vyřízení smlouvy pro Odbornou praxi individuální je studentka povinna zajistit do konce dubna, aby mohl proběhnout proces schválení garantem praxe,
 • žádost na praxi si studentka vyplní po domluvě s vrchní sestrou na oddělení nemocnice, vyplněnou zanese s vytištěnou smlouvou referentce praxí,
 • případný drobný úraz studentka nahlásí na oddělení vrchní sestře a na VŠPJ. Další postup je uveden v Deníku odborné praxe,
 • před zahájení bloku individuální praxe je studentka povinna účastnit se školení BOZP a PO v daném zdravotnickém zařízení (pokud již nebylo provedeno v průběhu letního semestru).

Pravidla pro rozpis služeb

 • Odborná praxe probíhá v souladu s BOZP a Zákoníkem práce.
 • Týdenní pracovní doba je 40 hodin (60 minutových).
 • Typy služeb:
  • R/8 – ranní 6,00 – 14,00 hodin
  • O/8 – odpolední 12,00 – 20,00 hodin
  • D/12 – denní 6,00 – 18,00 hodin
  • N/12 – noční 18,00 – 6,00 hodin
 • Dle provozu pracoviště, může být začátek a konec služeb po dohodě s vrchní sestrou oddělení upraven např. 7,00 – 15,00, 14,00 – 22,00 ...

Záznam Odborné praxe (Deník porodní asistentky, LOGBOOK)

 • Dokument obdrží studentka v tištěné podobě před začátkem praxe u sekretářky katedry,
 • záznam obsahuje souhrnné informace o přípravě a průběhu praktické výuky, informace o BOZP a PO,
 • součástí jsou intervence, kterých má studentka dosáhnout v rámci studijního plánu na všech pracovištích,
 • podmínkou pro úspěšné vykonání zkoušky z odborné praxe je také správné a úplné vedení záznamu výkonů a jiných odborných aktivit porodní asistentky
 • záznam docházky musí být proveden po každé proběhlé praxi (každý den), studentka si nechá potvrdit docházku porodní asistentkou či sestrou.