5. Popis průběhu a kontroly praxe

Základní pravidla  a organizace praxe

Průběh a organizace předmětu Odborné praxe individuální pro obor Všeobecná sestra Odborná praxe individuální je zařazena po 2. a 4. semestru v letních, prázdninových měsících.

 • Před zahájením praxe si student/ka domluví působení na oddělení zdravotnického zařízení (viz příloha 1),
 • na VŠPJ si  vytiskne a vyplní dva výtisky smlouvy školy s nemocnicí; potvrzenou smlouvu referentkou praxí nechá ještě podepsat ve zdravotnickém zařízení,
 • student/ka informuje garanta odborné praxe o místu Odborné praxe individuální,
 • před zahájení bloku praxe v každém novém akademickém roce, je student/ka povinen/a účastnit se školení BOZP a PO, předneseným bezpečnostním technikem nemocnice Jihlava.

Pravidla pro rozpis služeb

 • Odborná ošetřovatelská praxe probíhá v souladu s BOZP a Zákoníkem práce.
 • Týdenní pracovní doba je 40 (60 minutových) hodin. Studenti od 3.semestru pracují v nepřetržitém provozu.
 • Studentům je povoleno sloužit maximálně dvě 12-ti hodinové denní služby za týden a jednu 12-hodinovou noční službu za týden. Mohou sloužit maximálně dvě 12-ti hodinové služby za sebou. Počet odpracovaných hodin týdně nesmí být v rozporu se Zákoníkem práce.
 • V týdnu (během 7 dnů) musí mít student nepřetržitý odpočinek nejméně 35 hodin. Mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny musí mít odpočinek alespoň 12 hodin.
 • Typy služeb:
  • R/8 – ranní 6,00 – 14,00 hodin
  • O/8 – odpolední 12,00 – 20,00 hodin
  • D/12 – denní 6,00 – 18,00 hodin
  • N/12 – noční 18,00 – 6,00 hodin
 • Dle provozu pracoviště, může být začátek a konec služeb po dohodě s vrchní sestrou oddělení upraven např. 7,00 – 15,00, 14,00 – 22,00 ...). 

Záznam  Odborné praxe  (LOGBOOK)

 • Dokument obdrží student/ka v tištěné podobě v prvním semestru od sekretářky katedry,
 • výkony prováděné na odborné praxi a potvrzení o docházce jsou zaznamenány do Záznamu Odborné praxe  (LOGBOOK),
 • součástí jsou ošetřovatelské intervence, kterých má student dosáhnout v rámci studijního plánu na všech pracovištích – student/ka si vede přehled o intervencích, které ještě nemá procvičené a ve vlastním zájmu aktivně vyhledává jejich plnění,
 • záznam o BOZP a PO v každém akademickém roku a na každém pracovišti,
 • záznam docházky – po každé proběhlé praxi (každý den) si student/ka nechá potvrdit docházku sestrou. 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz