Průvodce praxí
Publikováno: 26. 3. 2012 02:02
Autor: doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.

Teoretické znalosti

S profilem absolventa úzce souvisejí oblasti poznatků, jež by měl student během studia získat. Většinu z nich je vhodné procvičovat též během povinné praxe.

Teoretické poznatky, které by student před praxí měl mít

Elementární základy

Zahrnuje předměty Bezpečnostní předpisy, Elektrická měření, Číslicové systémy.

 • Základní proškolení studentů dle vyhl. 50/1978 pro činnost v elektrolaboratořích (pro odborné práce v oblasti elektro je nutné nové proškolení zajištěné firmou, která poskytuje praxi),
 • základní měřicí metody a měřicí přístroje,
 • Booleova algebra, minimalizace logických funkcí.

Programování, algoritmy, datové struktury

Zahrnuje předměty Programování v jazyce C, Objektové programování v C++,  Algoritmy v C++, Programování Win32 aplikací.

 • Sémantika, syntaxe, vývojové diagramy, operátory, řídicí příkazy, datové typy, abstraktní datové typy, algoritmy řazení a vyhledávání,
 • reprezentace datových typů v paměti počítačů, návrh a implementace datových struktur,
 • koncept aplikací řízených událostmi, dynamické knihovny, vícevláknové aplikace,
 • rozklad problému na systém funkcí (principy funkcionálního programování),
 • rozklad problému na systém tříd (principy objektového programování).

Elektronické obvody a jejich součástky

Zahrnuje předměty Elektrické obvody 1, Elektrické obvody 2, Elektronika, Základní elektronické obvody.

 • Analýza elektronických obvodů se soustředěnými i rozloženými parametry,
 • analýza lineárních obvodů s moderními funkčními bloky,
 • základní elektronické pasivní a aktivní součástky, moderní funkční bloky,
 • programovatelné součástky,
 • syntéza a návrh základních elektrických obvodů,
 • A/D a D/A převodníky,
 • zapojení a činnost usměrňovačů, zesilovačů, oscilátorů, generátorů signálů, lineárních a spínaných stabilizátorů, aktivních a pasivních filtrů.

Mikroprocesorové systémy

Zahrnuje předmět Mikroprocesorová technika.

 • Vnitřní stavba mikroprocesorových systémů,
 • čítače/časovače, jednotky output compare a input capture,
 • znalost základních periferií pro mikroprocesorové systémy (zobrazovací prvky, klávesnice, čidla, mikroprocesorové sběrnice).

Logické obvody, architektura počítačů

Zahrnuje předmět Architektura počítačů.

 • Části počítače,
 • konstrukce vstupních a výstupních zařízení,
 • zobrazovací jednotky,
 • diskový systém,
 • záložní zdroje,
 • paralelní a sériové sběrnice.

Spojité a diskrétní systémy, regulované soustavy a regulátory

Zahrnuje předmět Signály a systémy 1, Signály a systémy 2.

 • Popis lineárních dynamických systémů,
 • spojité systémy a jejich vlastnosti,
 • diskrétní systémy,
 • regulované soustavy, identifikace, typy regulátorů,
 • metody optimalizace, lineární optimální stavový regulátor.

Zpětnovazební soustavy a jejich stabilita

Zahrnuje předměty Elektrické obvody 2, Signály a systémy 1.

 • Zpětná vazba a její vliv na parametry obvodů a systémů,
 • stabilita zpětnovazebních lineárních systémů.

Programovatelné logické obvody

Zahrnuje předmět Programovatelné automaty.

 • Princip funkce PLC,
 • funkční diagram úlohy logického typu,
 • prostředky pro popis úlohy logického typu a sekvenčního systému,
 • CNC,
 • komunikační systémy PLC,
 • použití PLC v automatickém řízení výrobních linek a technologických procesů.

Počítačové sítě

Zahrnuje předmět Počítačové sítě 1.

 • Charakteristika počítačových sítí, rozdělení, topologie, přenos,
 • pasivní a aktivní prvky sítě a jejich vlastnosti,
 • komunikační protokoly, rámce, síťové služby.

Databáze

Zahrnuje předmět Databázové systémy 1.

 • Databázové systémy, SŘBD,
 • konceptuální modelování,
 • relační datový model,
 • integritní omezení,
 • dotazovací jazyk SQL.
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...